Wie zijn wij?

Missie en visie

Iedere dag komen in Zuid-Holland 17 mensen niet veilig aan op hun bestemming (bron: VIA, 2022). Zij raken ernstig gewond of overlijden als gevolg van een verkeersongeval.
Uit onderzoek is af te leiden dat een groot deel van die ongevallen te maken heeft met onveilig gedrag. Bijvoorbeeld omdat verkeersdeelnemers niet opletten, onder invloed rijden, fietsen zonder verlichting of te hard rijden.

Het aanpassen van de infrastructuur kan een deel van het onveilige gedrag ondervangen, maar neemt niet alle gevaren weg. Met handhaving worden mensen beboet als zij zich niet aan de regels houden, maar vanwege de geringe pakkans is ook de invloed daarvan beperkt. Hoe mensen zich gedragen in het verkeer hebben ze grotendeels zelf in de hand. Ze kunnen hun eigen gedrag aanpassen en daarnaast de verkeersdeelnemers in hun directe invloedssfeer (kinderen, collega’s, vrienden, werknemers) motiveren dat ook te doen. Wij geloven daarom dat we, om nul vermijdbare verkeersslachtoffers te bereiken, de inzet van elke verkeersdeelnemer nodig hebben.

 

Visie ROV Zuid-Holland

Elke verkeersdeelnemer in Zuid-Holland draagt verantwoordelijkheid voor het bereiken van het doel van nul vermijdbare slachtoffers in het verkeer.

In opdracht van de Metropoolregio Rotterdam Den Haag en de provincie Zuid-Holland werkt ROV Zuid-Holland eraan om verkeersdeelnemers in de provincie bewust te maken van deze verantwoordelijkheid. We motiveren en faciliteren verkeersdeelnemers om het eigen gedrag aan te passen als dat nodig is, en om ook de mensen in hun nabije omgeving daarvoor te motiveren.

Missie ROV Zuid-Holland

Verkeersveilig gedrag tot norm maken onder verkeersdeelnemers in de provincie Zuid-Holland.

Team ROV Zuid-Holland

Ada Aalbrecht

Ada Aalbrecht
Projectleider

Lees profiel

“Bij het ROV verzorg ik de redactie voor het digitale ROV-magazine, en ben ik projectleider voor de vernieuwing van de Verkeerskalender en de opbouw van de beeldbank. Daarnaast ben ik contactpersoon voor de regio's Holland Rijnland, Drechtsteden/Alblasserwaard en de MRDH. Sinds mijn start bij het ROV (toen nog POV) in 1994 ben ik onder meer projectleider geweest voor de ontwikkeling van SCHOOL op SEEF en TotallyTraffic en de vertaling van “Maak een Punt van Nul” naar Zuid-Holland.
Ik zie gedrag in het verkeer als metafoor voor hoe mensen met elkaar omgaan. Dit gaat meestal goed, maar nog te vaak niet. Door onervarenheid, een moment van verminderde aandacht, beperkte vaardigheden, vermoeidheid, stress, of wat dan ook. Dat dit in het verkeer tot menselijk leed door ongevallen kan lijden vind ik niet te verteren. Dit is nog steeds mijn drive voor het werk bij het ROV. ”

Neem contact op met Ada Aalbrecht

Corine Zuidgeest

Corine Zuidgeest
Projectondersteuner

Lees profiel

“Ik beheer het infopunt van ROV Zuid-Holland: de plek waar alle vragen en verzoeken vanaf al onze websites binnenkomen. Deze beantwoord ik zelf, of ik zet ze verder uit in de organisatie. Ik signaleer daarbij wat er gebeurt in de maatschappij en binnen de provincie en zorg dat het team daarvan op de hoogte is. Daarnaast houd ik me ook bezig met de zakelijke kant: ik regel de financiën en de opdrachtverlening vanuit ROV Zuid-Holland. Verkeersveiligheid is voor mij persoonlijk een belangrijk thema waar ik graag aan meewerk. Zelf fiets ik dagelijks zestien kilometer naar mijn werk, dus ik maak veel mee van wat er in het verkeer nog misgaat. Om het aantal dodelijke verkeersslachtoffers naar beneden te brengen is het – zeker in een dichtbevolkt gebied als Zuid-Holland – belangrijk dat iedereen daar zijn verantwoordelijkheid voor neemt. Van kind tot oudere en van overheid tot bedrijf: we hebben allemaal een taak. Ik hoop dat die bewustwording, want daar begint het mee, steeds groter wordt.”

Neem contact op met Corine Zuidgeest

Annemieke Gerdes
Projectondersteuner

Lees profiel

"Ik ondersteun het team bij de communicatie naar de partners. Zoals bijvoorbeeld het opstellen van nieuwsbrieven, informatie op website bijhouden, relatiebestand up to date houden. Daarnaast ondersteun ik bij het organiseren, regelen van netwerkbijeenkomsten en andere activiteiten rondom de campagnes. Mijn taken zijn heel divers en ik heb veel contact met verschillende partijen.
Zelf ben ik een actief deelnemer in het verkeer. Fiets veel, wandel veel en pak de auto voor langere afstanden. Zelf woonachting in Zuid-Holland zie ik hoe druk het is op de weg en hoe belangrijk verkeersveiligheid is. Ik zet mij daarom graag in voor dit thema. Iedereen van jong en oud is verantwoordelijk voor veilig gedrag in het verkeer. Communicatie is wat mij betreft de eerste stap voor de bewustwording. En we moeten de boodschap blijven herhalen. Op deze manier komen we steeds dichter bij de doelstelling: MaakeenPuntvanNul, want elk verkeersslachtoffer is er één teveel."

Neem contact op met Annemieke Gerdes

Marieke van Daal
Projectleider

Lees profiel

"Binnen het ROV Zuid-Holland ben ik projectleider verkeersveilig gedrag. Ik houd mij bezig met de verschillende campagnes die we met de regio’s en gemeenten draaien in onze provincie. Menselijk gedrag is prachtig en ingewikkeld, wat verandering hiervan geen makkelijke opgave maakt. Vanuit de gedragswetenschap weten we veel, maar pilots in de praktijk en continue Plan, Do, Check, Act zijn noodzakelijk om het verschil te maken. Via mijn kinderen (po) aan de ene kant en mijn ouders (senior) aan de andere kant, zie ik de verkeersgevaren én -kansen van dichtbij. Eerder heb ik mijn gedragskennis en ervaring in marketingcommunicatie toegepast op het bevorderen van brandveilig gedrag en financieel fit gedrag. Een dankbare taak om dit nu ook voor verkeersveilig gedrag te mogen doen".

Neem contact op met Marieke van Daal

Arjan Breider
Projectleider

Lees profiel

"Ik ben projectleider van SCHOOL op SEEF. Dit programma helpt basisschoolleerlingen om zich veilig en verantwoord te gedragen in het verkeer. Hiervoor biedt ROV Zuid-Holland lessen aan: filmpjes, interactieve verkeersplaten, uitleg in de klas en vooral veel oefeningen in de praktijk. Veilige schoolomgevingen ontstaan alleen door samenwerking. Als projectleider stimuleer ik daarom de samenwerking tussen scholen, gemeenten, handhavers, regio’s en maatschappelijke samenwerkingspartners. Ik ben trotse vader van twee opgroeiende tieners en ik weet hoe belangrijk het is als ouder betrokken te zijn bij het doen en laten van mijn kinderen in het verkeer. Goed voorbeeld doet volgen: zo veel mogelijk fietsen en veilig en verantwoord verkeersgedrag. Op deze manier maak ik, zowel professioneel als persoonlijk, een punt van nul verkeersslachtoffers.”

Neem contact op met Arjan Breider

Marina Meens
Projectleider

Lees profiel

“Sinds half februari werk ik voor het ROV Zuid-Holland als projectleider communicatie. Ik houd me bezig met het organiseren van bijeenkomsten, zoals de beurs DOOR in het verkeer en het jubileumcongres. Verder werk ik samen met collega’s om campagnes onder de aandacht te brengen. Denk daarbij aan MONO, ZomerBOB en de Maand van de Veilige Schoolomgeving.

Verkeersveiligheid is een relevant onderwerp. Helaas is het nog steeds hard nodig om aandacht te vragen voor verkeersveilig gedrag. Mooi dat het ROV Zuid-Holland zich hier volop voor inzet en dat ik onderdeel mag uitmaken van dit team.”

Neem contact op met Marina Meens

Meriam van Franeker
Projectleider

Lees profiel

“Voor het programma Doortrappen ben ik als projectleider het eerste aanspreekpunt. Doortrappen heeft als doel om senioren zo lang mogelijk veilig te laten fietsen. Helaas neemt het aantal verkeersslachtoffers in deze groep de laatste jaren fors toe. Om hier een kentering in te brengen begeleid ik gemeenten bij de implementatie van het programma en ondersteun ik de lokale coördinatoren. Daarnaast ben ik labeladviseur voor SCHOOL op SEEF en coördineer ik de labelaanvragen van basisscholen. Ik bezoek scholen voor een auditgesprek en adviseer de labelcommissie. Ik doe mijn werk met veel plezier en krijg energie van de (soms kleine) successen die ik zie. Mijn motto is: iedereen heeft het recht om veilig thuis te komen. En daar zet ik me graag voor in.”

Neem contact op met Meriam van Franeker

Guido Dolné
Projectleider

Lees profiel

“Het ROV Zuid-Holland werkt aan een integrale aanpak van schoolomgevingen voor de provincie Zuid-Holland. Ik ben projectleider van dit project. Ik leg een kennisdossier aan en ontwikkel stappenplannen voor de gemeenten en scholen.
Bij het onderwerp ‘veilige schoolomgevingen’ zijn veel partijen betrokken, waaronder de provincie Zuid-Holland, de Metropoolregio Rotterdam Den Haag, de Regionale Projectgroepen Verkeersveiligheid, de gemeenten, de onderwijsinstellingen en niet te vergeten diverse aanbieders van verkeerseducatieve projecten en methodes voor een integrale aanpak.”

Neem contact op met Guido Dolné

Portretfoto van Yorick Zegarra

Yorick Zegarra
Projectleider

Lees profiel

Opdracht en opdrachtgevers

In Nederland zijn er veertien zogenoemde regievoerders op het thema verkeersveiligheid. Dat zijn de twaalf provincies met daarnaast nog de twee grote stadsregio’s: de Vervoerregio Amsterdam en de Metropoolregio Rotterdam Den Haag (MRDH). In Zuid-Holland hebben we dus twee regievoerders, namelijk de MRDH en de provincie Zuid-Holland. Voor de uitvoering van met name verkeerseducatie, hebben deze twee partijen samen ROV Zuid-Holland opgericht.

Onder educatie verstaan we: elke vorm van formeel of informeel onderwijs dat zich richt op het aanleren en verbeteren van kennis, inzicht, vaardigheden en attitudes die noodzakelijk zijn voor een veilige verkeersdeelname, inclusief de wil om veilig aan het verkeer deel te nemen (bron: SWOV)

Het ROV Zuid-Holland werkt vanuit een meerjarenprogramma. Ieder jaar wordt op basis daarvan een werkplan ingediend met een daarbij behorende begroting voor een werkbudget. Het ROV Zuid-Holland is geen subsidieverstrekker. De MRDH en de provincie Zuid-Holland hebben elk hun eigen subsidieregeling.

ROV Zuid-Holland werkt in opdracht van de provincie en de MRDH aan projecten die gericht zijn op gedragsverandering in het verkeer. De provincie en de MRDH zijn als opdrachtgever betrokken bij het vaststellen en financieren van de projecten in het meerjarenplan en de werkplannen. ROV Zuid-Holland rapporteert aan beide partijen over de voortgang.

Werkgebied

Gemeenten spelen een sleutelrol in het terugbrengen van het aantal verkeersslachtoffers. Zij dragen niet alleen zorg voor een veilige inrichting van de wegen in hun beheersgebied, maar kunnen ook een belangrijke rol spelen in de uitvoering van activiteiten gericht op veilig verkeersgedrag. Voor een groot deel werken gemeenten hiervoor samen met andere gemeenten in Regionale Projectgroepen Verkeersveiligheid (RPV’s). In Zuid-Holland zijn er zeven van dit soort RPV’s (inclusief de MRDH), elk met een eigen regionaal Meerjarenplan Verkeersveiligheid.

De samenwerking tussen ROV Zuid-Holland en de RPV’s in de provincie is intensief. Voor de gedragscomponent in hun plannen, maken de RPV’s gebruik van de educatieve programma’s, campagnes en kennis van ROV Zuid-Holland. Daarmee zijn de RPV’s voor ROV Zuid-Holland een belangrijke stakeholder in het bereiken van de missie: verkeersveilig gedrag tot norm maken.

De samenwerking wordt uitgevoerd onder de titel “Maak een punt van nul.”

Alblasserwaard

Secretaris: Arwin de Hoog
E: arwin@verkeerstudio.nl
T: 06-51788119
Website Alblasserwaard

Drechtsteden

Secretaris: Marieke Sulkers
E: ma.sulkers@drechtsteden.nl
T: 078-7702892
Website Drechtsteden

Goeree Overflakkee

Secretaris: Jacqueline Santifort
E: j.santifort@ggo.nl
T: 0187-475585
Website Goeree Overflakkee

Hoeksche Waard

Secretaris: Sanne van der Plas
E: sanne.vanderplas@gemeentehw.nl
T: 088-6471018
Website Hoeksche Waard

Holland Rijnland

Secretaris: Edwin van Staveren
E: evanstaveren@hollandrijnland.nl
T: 071-5239088
Website Holland Rijnland

Metropoolregio Rotterdam Den Haag

Secretaris: Elke Helmus
E: e.helmus@mrdh.nl
T: 088-5445291
Website Metropoolregio Rotterdam Den Haag

Midden-Holland

Secretaris: Mohamed Kalai
E: mkalai@regiomiddenholland.nl
T: 0182-545551
Website Midden-Holland

Contact

Wil je meer informatie over ROV Zuid-Holland?

Neem dan contact:
informatie@rovzh.nl
070 – 441 6200

Bezoekadres:

ROV Zuid-Holland
Provincie Zuid-Holland
Zuid Hollandplein 1
2596 AW Den Haag