Kennisdeling

ROV Zuid-Holland is dé kennispartner over verkeersveiligheid in relatie tot gedrag in de provincie Zuid-Holland. Ben jij als verkeerskundige of beleidsmedewerker actief in de provincie Zuid-Holland? Bijvoorbeeld bij een overheid of maatschappelijke organisatie? Of heb je als organisatie te maken met situaties waarin verkeersveiligheid een rol speelt? Dan denken we graag met je mee.

Wij kunnen

  • vanuit onze ervaring meedenken over (beleids-) oplossingen op het gebied van verkeersveiligheid in relatie tot gedragsverandering;
  • je voorzien van concreet (campagne-) materiaal of lespakketten of je helpen dit te ontwikkelen voor jouw specifieke situatie;
  • je via ons uitgebreide netwerk verbinden met de juiste regionale of landelijke organisaties of (ervarings-) deskundigen.

Neem contact met ons op:

ROV Zuid-Holland
rovinfo@pzh.nl
070 – 441 6200

Verkeersregels handzaam

Het is belangrijk om kennis van de verkeersregels actueel te houden.
Het ROV Zuid-Holland geeft om deze reden een samenvatting uit het het Reglement Verkeersregels en Verkeerstekens (RVV). In januari 2020 is een nieuwe editie verschenen. De RVV brochure is te bestellen via de webshop op www.maakeenpuntvannul.nl

De brochure is ook digitaal beschikbaar: RVV brochure 2020.

Jaarverslag

Het ROV Zuid-Holland rapporteert jaarlijks over de uitgevoerde activiteiten en laat daarbij zoveel mogelijk zijn hoeveel weggebruikers zijn bereikt. In het jaarverslag 2019 is een kaart opgenomen waar is te zien wat het bereik van een aantal activiteiten is geweest per regio.

Lees het ROV jaarverslag 2019

Pilots

Voor de ontwikkeling van nieuwe verkeersveiligheidsprogramma’s en het ontwikkelen van nieuwe kennis, is het ROV-ZH regelmatig aanjager in pilots en projecten.

Door met Doortrappen in Zuid-Holland
Door met Doortrappen
ROV-ZH is in Zuid-Holland de kwartiermaker voor het landelijke programma Doortrappen. Met dit programma willen we bereiken dat ervaren fietsers zo lang mogelijk veilig kunnen blijven fietsen. ROV-ZH heeft meegeholpen aan de ontwikkeling van dit programma door een pilot te faciliteren in de gemeente Alphen aan den Rijn. Nu het programma Doortrappen klaar is voor uitvoering, zoekt ROV-ZH partners voor lokale pilots en levert haar expertise bij de organisatie daarvan. Met de pilots ontwikkelen we samen met onze partners in de regio’s de ervaringskennis die nodig is om verdere uitrol mogelijk te maken. We delen de opgedane kennis in onze contacten met gemeenten en andere belanghebbenden, persoonlijk, tijdens bijeenkomsten en via onze communicatiemiddelen.
Een veilige schoolomgeving in Gouda_Goejanverwelle
Een veilige schoolomgeving
De gemeente Gouda maakt werk van veilige schoolzones en vroeg daarbij advies aan ROV-ZH. Een veilige schoolomgeving is een integrale aangelegenheid, waarbij zowel infrastructuur als bewustwording en gedrag van kinderen en hun ouders een rol spelen. Bovendien is communicatie met alle partijen die belangen hebben essentieel. Het was daarom belangrijk de samenwerking te zoeken met diverse partners. ROV-ZH heeft geholpen bij het vinden van deze partners en adviseert nu bij een pilotproject op en rond Kindcentrum Goejanverwelle. De pilot moet de ervaringskennis opleveren waarmee de SCHOOL op SEEF methodiek 'Samenwerken aan een veilige schoolomgeving' kan worden geactualiseerd. Ook deze kennis wordt gedeeld met anderen die er belang bij hebben.
ROV-ZH
Partnerstrategie
Om een zo groot mogelijke groep verkeersdeelnemers te bereiken werkt ROV-ZH samen met allerlei organisaties en heeft een aantal van hen gevraagd om ambassadeur te zijn voor "Maak een punt van nul".
De ambassadeurs zijn wethouders of regionale bestuurders, maar ook diverse vertegenwoordigers van bedrijven en andere private organisaties die koploper zijn op het gebied van verkeersveiligheid en dit ook actief willen uitdragen in hun omgeving.

De aanpak is succesvol en een groeiend aantal organisaties doet mee.
Onderdeel van de aanpak is de menukaart Verkeersveiligheid.

Beleid en plannen

Landelijke beleidsplannen

Strategisch Plan Verkeersveiligheid

Het Strategisch Plan Verkeersveiligheid (SPV) 2008-2020 is een landelijk beleidsplan, bedoeld voor alle professionals die zich met verkeersveiligheid bezighouden. Het is gebaseerd op drie pijlers: samenwerking, integrale aanpak en Duurzaam Veilig.

Download het SPV 2008-2020.

Op 14 februari 2019 is een startovereenkomst ondertekenend voor het Strategisch Plan Verkeersveiligheid voor de periode 2020-2030

Vind het plan en allerlei kennis en tools voor de vertaling ervan op kennisnetwerkspv.nl

Regionale beleidsplannen

Visie en Meerjarenprogramma Verkeersveiligheid 2017-2020

In de visie en het Meerjarenprogramma Verkeersveiligheid 2017-2020 (MPV) van ROV-ZH staat de ambitie ‘Maak een punt van nul’ voorop. Binnen het programma zetten we een aantal programma’s en activiteiten die in de periode voor 2017 zijn ontwikkeld voort. Het gaat daarbij om SCHOOL op SEEF, TotallyTraffic, de inzet op monitoring en campagnes. Daarnaast kent het programma een aantal nieuwe onderdelen. Dit betreft vooral het ontwikkelen van programma’s voor fietsers, jonge bestuurders en senioren. Tot slot is er in het programma bijzondere aandacht voor communicatie en kennismanagement. Met name om de kernboodschap van ‘Maak een punt van nul’ te verspreiden, samen met ambassadeurs en andere partners.

Download het MPV 2017-2020.