Kennisdeling

ROV Zuid-Holland is dé kennispartner over verkeersveiligheid in relatie tot gedrag in de provincie Zuid-Holland. Ben jij als verkeerskundige of beleidsmedewerker actief in de provincie Zuid-Holland? Bijvoorbeeld bij een overheid of maatschappelijke organisatie? Of heb je als organisatie te maken met situaties waarin verkeersveiligheid een rol speelt? Dan denken we graag met je mee.

Wij kunnen

  • vanuit onze ervaring meedenken over (beleids-) oplossingen op het gebied van verkeersveiligheid in relatie tot gedragsverandering;
  • je voorzien van concreet (campagne-) materiaal of lespakketten of je helpen dit te ontwikkelen voor jouw specifieke situatie;
  • je via ons uitgebreide netwerk verbinden met de juiste regionale of landelijke organisaties of (ervarings-) deskundigen.

Neem contact met ons op:

ROV Zuid-Holland
informatie@rovzh.nl
070 – 441 6200

Verkeersregels handzaam

Het is belangrijk om kennis van de verkeersregels actueel te houden.
Het ROV Zuid-Holland geeft om deze reden een samenvatting uit het het Reglement Verkeersregels en Verkeerstekens (RVV). In januari 2020 is een nieuwe editie verschenen. De RVV brochure is te bestellen via de webshop op www.maakeenpuntvannul.nl

De brochure is ook digitaal beschikbaar: RVV brochure 2020.

Jaarverslag

Het ROV Zuid-Holland rapporteert jaarlijks over de uitgevoerde activiteiten en laat daarbij zoveel mogelijk zijn hoeveel weggebruikers zijn bereikt.

Lees het ROV jaarverslag 2020

Lees het ROV jaarverslag 2019

Projecten

Voor de ontwikkeling van nieuwe verkeersveiligheidsprogramma’s en het ontwikkelen van nieuwe kennis, is het ROV-ZH regelmatig aanjager in pilots en projecten.

Door met Doortrappen in Zuid-Holland
Doortrappen
ROV Zuid-Holland is de kwartiermaker voor het landelijke programma Doortrappen. Met dit programma willen we bereiken dat ervaren fietsers zo lang mogelijk veilig kunnen blijven fietsen. ROV Zuid-Holland heeft meegeholpen aan de ontwikkeling van dit programma door een pilot te faciliteren in de gemeente Alphen aan den Rijn. Inmiddels is het programma Doortrappen in uitvoering en wordt samengewerkt met diverse gemeentes voor lokale pilots.

Wij leveren expertise bij de organisatie en ontwikkelen samen met onze partners in de regio’s de ervaringskennis die nodig is om verdere uitrol mogelijk te maken. We delen de opgedane kennis in onze contacten met gemeenten en andere belanghebbenden, persoonlijk, tijdens bijeenkomsten en via onze communicatiemiddelen.

Neem voor meer informatie contact op met de projectleider: doortrappen@rovzh.nl
Een veilige schoolomgeving in Gouda_Goejanverwelle
Veilige schoolomgeving
De gemeente Gouda maakt werk van veilige schoolzones en vroeg daarbij advies aan ROV Zuid-Holland. Een veilige schoolomgeving is een integrale aangelegenheid, waarbij zowel infrastructuur als bewustwording en gedrag van kinderen en hun ouders een rol spelen. Bovendien is communicatie met alle partijen die belangen hebben essentieel. Het was daarom belangrijk de samenwerking te zoeken met diverse partners.

We hebben geholpen bij het vinden van deze partners en geadviseerd bij een pilotproject op en rond Kindcentrum Goejanverwelle. De pilot heeft ervaringskennis opgeleverd waarmee de SCHOOL op SEEF methodiek 'Samenwerken aan een veilige schoolomgeving' inmiddels is geactualiseerd. Ook deze kennis wordt gedeeld met anderen die er belang bij hebben.

Neem voor informatie contact op met de projectleider: projectleider@schoolopseef.nl
ROV-ZH
Partnerstrategie
Om een zo groot mogelijke groep verkeersdeelnemers te bereiken werkt ROV Zuid-Holland samen met allerlei organisaties en heeft een aantal van hen gevraagd om ambassadeur te zijn voor "Maak een punt van nul".
De ambassadeurs zijn wethouders of regionale bestuurders, maar ook diverse vertegenwoordigers van bedrijven en andere private organisaties die koploper zijn op het gebied van verkeersveiligheid en dit ook actief willen uitdragen in hun omgeving. Ook sportverenigingen zijn bijvoorbeeld en groeiende groep ambassadeurs.

De aanpak is succesvol en steeds meer organisaties doen mee.
Onderdeel van de aanpak is de menukaart Verkeersveiligheid.

Neem voor meer informatie contact op met de projectleiders: communicatie@rovzh.nl

Beleid en plannen

Landelijke beleidsplannen

Strategisch Plan Verkeersveiligheid

Het Strategisch Plan Verkeersveiligheid 2030 (SPV 2020) is een landelijk beleidsplan, bedoeld voor alle professionals die zich met verkeersveiligheid bezighouden. Uitgangspunt is de risicogestuurde aanpak.

Download het SPV 2030.

Op 14 februari 2019 is een startovereenkomst ondertekenend voor het Strategisch Plan Verkeersveiligheid voor de periode 2020-2030

Vind het plan en allerlei kennis en tools voor de vertaling ervan op kennisnetwerkspv.nl

Regionale beleidsplannen

Visie en Meerjarenprogramma Verkeersveiligheid 2022-2024

In de visie en het Meerjarenprogramma Verkeersveiligheid (MPV) van ROV Zuid-Holland staat de ambitie ‘Maak een punt van nul’ voorop. Binnen het programma zetten we een aantal programma’s en activiteiten voort. Het gaat daarbij om de programma’s SCHOOL op SEEF, TotallyTraffic en Doortrappen. Ook de ondersteuning en uitrol van de campagnes blijft een kernactiviteit. Daarnaast kent het programma nieuwe onderdelen.
ROV Zuid-Holland omarmt de riscogestuurde aanpak en gaat nog meer dan voorheen uit van een integrale aanpak.

Download het MPV 2022-2024.