Veilig fietsen voor iedereen

Thema fietsveiligheid

Geen mooiere gelegenheid om het nieuwe programma Fietsveiligheid te presenteren dan in dit ROV-themamagazine Fiets. In Zuid-Holland wordt door de provincie en de MRDH het fietsen gestimuleerd. Om minder fietsslachtoffers en meer mensen op de fiets te krijgen, worden veilige fietspaden aangelegd. Structurele aandacht voor veilig gedrag op de fiets, van jong tot oud, dient minimaal gelijke tred te houden met de investeringsmaatregelen voor verkeersveiligheid. ROV-ZH wil met dit programma, samen met onze partners in de regio, een aanpak voor fietsveiligheid verder uitwerken. Met als doel dat alle fietsers elke dag weer veilig thuis komen.

Waarom een programma fietsveiligheid?

In de buitenlucht actief bewegen houdt je gezond en fit. Helaas is de keerzijde de kwetsbaarheid van fietsers. Drukte op de fietspaden, hogere snelheden en afleiding, bijvoorbeeld door smartphones, zorgen voor zorgwekkende ongevalcijfers. In 2017 vielen er in Nederland voor het eerst meer dodelijke slachtoffers op de fiets dan in een auto. De resultaten van de investeringen in veilige fietspaden staan onder druk als fietsers daarop niet veilig fietsen. Met onze ambitie ‘Maak van de Nul een Punt’ streven we naar nul vermijdbare verkeersslachtoffers, ook onder fietsers. Met het programma Fietsveiligheid wil ROV-ZH haar partners krachtiger en structureler kunnen ondersteunen bij het bereiken van een hogere verkeersveiligheid van alle fietsers.

Een adaptief programma voor jong en oud

Het programma Fietsveiligheid is niet in beton gegoten, het past zich de komende jaren aan op nieuwe ontwikkelingen en inzichten. Het is een adaptief programma dat als samenhangend kader voor concrete projecten een aanpak van permanente verkeerseducatie hanteert, gedurende de hele levensloop. We willen fietsers in elke levensfase de juiste bagage meegeven om veilig aan het verkeer te kunnen blijven deelnemen. Naast de meer traditionele verkeerseducatie ligt er nadruk op het belang van informeel leren door te doen en informele verkeerseducatie door het geven van het goede voorbeeld.

Maatwerk voor alle doelgroepen

Via landelijke en provinciale trends en ongevallenstatistieken zijn doelgroepen bepaald voor het programma fietsveiligheid:

 1. het fietsende kind (4 – 12 jaar) leert de basisvaardigheden en brengt deze in de praktijk door kilometers te maken.
 2. De jongere fietser (12 – 25 jaar) bouwt kennis en ervaring uit met risicoperceptie en inlevingsvermogen.
 3. De zorgzame fietser (25 – 55 jaar) focust op zijn voorbeeldfunctie door veilig gedrag te laten zien.
 4. De ervaren fietser (55 jaar en ouder) is zich bewust van afnemende vaardigheden en houdt deze op peil.

De doelgroepen vanaf 12 jaar bouwen voort op de kennis en vaardigheden die al zijn opgedaan in de voorgaande fase(s). Naast de specifieke kennis die per groep wordt ontwikkeld, zijn er drie overstijgende thema’s: bewustwording van kwetsbaarheid, voorbeeldgedrag en inlevingsvermogen.

Projectbladen en sleutelfiguren

Bestaande succesvolle programma’s, zoals SCHOOL op SEEF en TotallyTraffic, worden aangevuld met projectbladen om de fietsvaardigheid te vergroten. Door kilometers te maken of door het vergroten van de bewustwording van de effecten van afleiding in het verkeer. Hierbij is er, nadrukkelijker dan voorheen, een rol weggelegd voor ouders en verzorgers. Dit sluit aan op de aanpak “Maak een Punt van Nul Verkeersslachtoffers”, waarin de eigen verantwoordelijkheid van verkeersdeelnemers centraal staat. Nieuw is de aandacht voor de jongere fietsers na de middelbare school via een vervolgopleiding, hun werkgever of een sportvereniging. De zorgzame en de ervaren fietser is zelf (fiets-)forens of recreatieve fietser en maakt soms veel kilometers. Het investeren in bewust veilig fietsgedrag en voorbeeldgedrag leidt voor deze doelgroepen, naast directe winst in eigen veiligheid, ook tot een indirecte bijdrage aan het rolmodel voor jongeren én ouderen. We willen namelijk graag alle fietsers zo lang mogelijk veilig mobiel houden.

Samen snel van start

Heeft u ideeën hoe het fietsveilig gedrag in uw regio kunt verbeteren? Samen met u wil ROV-ZH kijken welke kansen er liggen om snel hiermee van start te gaan. We gaan op korte termijn in gesprek met kennisinstellingen, maatschappelijke organisaties en overheden over het verder vormgeven van het programma Fietsveiligheid. Vanuit welke rol wilt u meewerken: als aanjager of coördinator, als facilitator of financier? We nodigen u uit om uw ideeën over de uitvoering van het programma Fietsveiligheid met ons te delen. Zodat we samen een punt kunnen maken van Nul vermijdbare verkeersslachtoffers in Zuid-Holland.

Laat kinderen veilig naar school fietsen

Thema fietsveiligheid

Elke dag vindt er op onze wegen een wonder plaats. Nederlandse kinderen stappen elke morgen in weer en wind op de fiets. Dat is echt uniek in de wereld! Met de campagne’ het Fietsende Schoolkind’ van de Fietsersbond vragen we aandacht voor deze bijzondere groep fietsers.

Waar in andere landen kinderen vooral met de schoolbus naar school worden gebracht, is het in Nederland een goede gewoonte om kinderen met de fiets naar school te laten gaan. Je kunt best stellen dat het fietsende schoolkind onderdeel is van ons cultureel erfgoed.

Fietsen was voor kinderen nog nooit zo veilig als nu. Toch daalt het aantal kinderen dat naar school fietst en worden ze steeds vaker met de auto gebracht. Soms is het gemakzucht, of fietsen ouders zelf niet graag. Maar vaak horen wij ook de onveiligheid rondom scholen als argument om kinderen met de auto naar school te brengen. Ironisch, want juist de vele auto’s zorgen voor meer drukte en onveiligheid. En dat terwijl we zo goed op weg zijn met het scheiden van het fiets en autoverkeer: meer fietsstroken, fietspaden en fietsstraten.

De Fietsersbond vraagt ouders om vaker te kiezen voor de fiets.

Karin op de fiets

Saskia Kluit stapt zelf ook regelmatig op de fiets.

Veilige schoolroutes

Een basisvoorwaarde om kinderen (zelfstandig) naar school te laten fietsen is een veilige schoolroute. We zien dat kruisingen veiliger worden en dat er telkens meer 30-kilometer zones in woonwijken komen, maar nog lang niet overal zijn de schoolroutes veilig genoeg. De route naar school is voor veel kinderen best ingewikkeld. Auto’s rijden vaak hard, kinderen moeten drukke wegen oversteken en hebben door bijvoorbeeld geparkeerde auto’s minder goed zicht op het verkeer. Ouders en kinderen kunnen onveilige situaties die zij onderweg in het verkeer naar school tegenkomen, doorgeven op het meldpunt dat we deze zomer lanceerden. De lokale afdelingen van de Fietsersbond gaan vervolgens aan de slag met deze knelpunten om deze routes veiliger te maken.

Een fietsbelofte

Inmiddels is het nieuwe schooljaar weer begonnen: een mooi moment om stil te staan bij de mobiliteitskeuze die je als ouder elke ochtend maakt. We vragen ouders deze herfst om een belofte te doen: vaker kiezen voor de fiets. Dat is leuker en beter voor iedereen. Ouders kunnen hun belofte doen via www.fietsersbond.nl/belofte.

De campagne van de Fietserbond sluit inhoudelijk aan op twee van de zeven doelstellingen van het programma SCHOOL op SEEF:

 • de schoolomgeving en de schoolroutes zijn veilig ingericht;
 • er vindt theoretisch verkeersonderwijs plaats in alle leerjaren;
 • er vindt praktisch verkeersonderwijs plaats in alle leerjaren;
 • er wordt met de ouders gecommuniceerd over verkeersveiligheid;
 • er vindt (indien nodig) handhaving plaats, die is afgestemd op de specifieke situatie;
 • er wordt gestimuleerd zoveel mogelijk met de fiets of lopend naar school te gaan;
 • de aanpak is structureel en is verankerd in een goede organisatiestructuur.

SCHOOL op SEEF kent een 10-stappenaanpak om de knelpunten in de schoolomgeving samen met alle partners in het lokale SCHOOL op SEEF in kaart te brengen aan te pakken. De gereedschappen van de Fietsersbond kunnen ook hierin een plek krijgen.

Al deze activiteiten zijn erop gericht om zoveel mogelijk kinderen op de fiets naar school te krijgen en te houden. Zoveel fietsende schoolkinderen, daar mogen we heel trots op zijn! Laten we ervoor zorgen dat onze kinderen lekker blijven fietsen. Het houdt hen gezond, blij en zelfstandig.

Saskia Kluit, directeur Fietsersbond

Veel aandacht bij gemeente Rotterdam voor verhogen fietsgebruik en fietsveiligheid

Gemeente uitgelicht: Rotterdam

De gemeente Rotterdam besteedt al jaren aandacht aan deze thema’s. Er is ook een speciaal team ‘fiets’ waarvan Bart Christaens coördinator is. Hij vertelt in dit artikel meer over het beleid. Eén van de teamleden, Ger Lulofs (planoloog en adviseur verkeersveiligheid), belicht een aantal succesvolle voorbeelden uit de praktijk. We vroegen ook wethouder Judith Bokhove, verantwoordelijk voor onder andere mobiliteit, naar haar visie.

“De grootste uitdaging is om te komen tot een wegenstructuur en fietsnetwerk die voldoende zijn toegerust op de huidige, en vooral toekomstige, fietsersstromen.”

Bart: "In de afgelopen coalitieperiode is een fietsplan voor 2016-2018 opgesteld. Bij dit plan waren de belangrijkste doelstellingen het vergroten van het fietsgebruik met 10%, het verbeteren van het fietsnetwerk (fietspaden en fietsstroken) en fietsparkeren en het stimuleren van fietsgebruik. Bij het laatste gaat het met name om het veranderen van gedrag. Inmiddels is er 20 kilometer aan fietspaden bij gekomen en is ook het fietsgebruik toegenomen."

Voor de komende coalitieperiode heeft de gemeente een breed strategisch stedelijk verkeersplan voor Rotterdam vastgesteld. Bart: "En ook voor fietsers willen we toe naar een strategisch visiedocument, dat aansluit op de uitgangspunten van dit verkeersplan: leefbaarheid, economische bereikbaarheid, gezondheid, klimaat en de verdichtingsopgave in de stad. In dit verkeersplan staat ook dat de gemeente streeft naar een mobiliteitstransitie: meer openbaar vervoer, meer fietsverkeer en ook meer aandacht voor voetgangers."

‘’De eerste bouwstenen voor de strategische fietsvisie staan inmiddels op papier en in december 2018 moet het voorstel hiervoor rond zijn. Daarbij vragen we ook fietsers zélf om input. Dat gebeurt via onze contacten die we hebben via de Fietsersbond, maar ook ‘gewone’ Rotterdamse fietsers kunnen meedenken, via het online platform fietsfan010. Inmiddels hebben we zo’n 5.000 actieve volgers op dit platform.’’

Bart Christiaens: "Voor de strategische fietsvisie vragen we ook fietsers zélf om input."

Veiligheid voor fietsers voorop

Ook veiligheid voor fietsers speelt bij deze visie vanzelfsprekend een belangrijke rol. Bart: “We willen bijvoorbeeld vaststellen of onze fietspaden wel of niet breed genoeg zijn voor de intensiteit van fietsers, op dit moment én in de toekomst. Fietspaden worden immers ook gebruikt door grotere en bredere voertuigen dan fietsen, zoals biro’s, scootmobiels en snorfietsen. Ook willen we meer grip krijgen op hoe we omgaan met voertuigen op fietspaden of fietsstroken die sneller gaan dan andere fietsers. Omdat dit, met name op smalle fietspaden, tot gevaarlijke situaties kan leiden. De grootste uitdaging is om te komen tot een wegenstructuur en fietsnetwerk die voldoende zijn toegerust op de huidige en vooral toekomstige fietsersstromen. Maar je kunt niet alles met infrastructuur oplossen. Daarom doen we ook onderzoek naar gedrag en ergernissen van fietsers en besteden we veel aandacht aan voorlichting en verkeerseducatie.”

Meer hierover lees je onder de tab ‘De praktijk’.

Visie van de wethouder

Wethouder Judith Bokhove geeft aan: “Rotterdam kent heel wat uitdagingen voor de toekomst. De komende jaren worden er nog eens 18.000 woningen bijgebouwd en de luchtkwaliteit kan absoluut beter. Belangrijkste uitgangspunt is dat deze stad er is voor mensen die er wonen, hun kinderen groot brengen, recreëren en werken. Daarom geven we ruim baan aan wandelaars, fietsers en OV. Zodat we kunnen blijven groeien, maar met oog voor de leefbaarheid, bereikbaarheid en gezondheid van de Rotterdammer.”

"Confrontatie met fietsgedrag en verkeersvoorlichting en -educatie maken merkbaar verschil."

Gedragsverandering is bepalend voor een hogere fietsveiligheid. Hoe de gemeente Rotterdam dit stimuleert, vertelt Ger Lulofs, aan de hand van enkele praktijkvoorbeelden.

Verkeersexperimenten

De gemeente heeft recent twee experimenten gehouden in samenwerking met gedragswetenschappelijk bureau: één tegen spookfietsen en de ander tegen rijden door rood licht. Ger: “Het ‘roodlichtexperiment’ vond plaats op een druk verkeersplein, waar meestal een kwart van de gemiddeld 2.400 fietsers per dag door rood licht rijdt. We hebben daar vier dagen lang twee tekstborden om een aantal verkeerslichten gehangen, steeds om het half uur. Door fietsers te confronteren met teksten als ‘Ook jij kan geschept worden door een auto, maar dat bepaal je zelf: wacht op groen’ en ‘De meeste Rotterdammers stoppen voor rood. Jij ook? Wacht op groen’ hebben we gemonitord of dit invloed had op respectievelijk hun risicoperceptie en gedrag. Bij het eerste tekstbord leidde dit experiment tot 49,7% en bij het andere bord tot 48,7% minder door rood licht rijdende fietsers. Maar je weet natuurlijk niet of als deze borden er altijd zouden hangen, de effecten nog steeds zo groot zijn.”

Het experiment met spookfietsen werd uitgevoerd op de Erasmusbrug. Ger: “Daar wordt dagelijks zo’n 420 keer tegen de richting in gefietst. We hebben daar op het wegdek markering met pijlen in de goede richting aangebracht, en ook om de paar meter een tekst met ‘Roep ‘boe’ tegen spookfietsers’. Dat leidde tot ongeveer vijftig minder spookfietsers per dag: een verbetering van zo’n 12,5%. Beide experimenten leverden ook veel media-aandacht op. Een mooi bijeffect.”

Dit najaar zijn er nog twee experimenten: één om smartphonegebruik op de fiets tegen te gaan en de andere om het belang van goede fietsverlichting te benadrukken. “Na alle experimenten vindt een evaluatie hiervan plaats. Als blijkt dat de experimenten gemakkelijk uitvoerbaar zijn, willen we die ook op andere locaties gaan toepassen.”

Ger Lulofs: "We doen als gemeente al meer dan tien jaar mee aan verkeerseducatieve programma’s en gaan hier zeker mee door."

Verkeerseducatie

Ger is ook betrokken bij verkeerseducatieve programma’s als SCHOOL op SEEF en TotallyTraffic. “We doen hier al meer dan tien jaar aan mee en gaan hier zeker mee door. Ook deze programma’s maken merkbaar verschil.” Gemiddeld zo’n veertig scholen in Rotterdam nemen deel aan TotallyTraffic. Voor basisscholen heeft de gemeente het programma ‘aanpak verkeersveilige scholen’. “Dat is eigenlijk hetzelfde als SCHOOL op SEEF”, vertelt Ger. “Want ook hierbij ligt het accent op verkeerseducatie, voorlichting, communicatie en de fysieke verkeersinrichting rondom scholen. In het nieuwe stedelijke verkeersplan willen we SCHOOL op SEEF nog meer als ‘merk’ gaan omarmen.” Van de 212 basisscholen in Rotterdam hebben er inmiddels ongeveer 170 verkeerseducatiemodules afgenomen.

Verkeersprotocol

Iets anders dat in de praktijk goed werkt, is het verkeersprotocol dat de gemeente heeft ontwikkeld voor scholen in een drukke verkeersomgeving. Ger: “Hierin geeft de gemeente samen met een school, de politie en handhaving/toezicht aan wat nodig is om de directe omgeving van een school veilig te houden. We zijn nu op zo’n 25 scholen met dit protocol bezig en merken dat hier veel draagvlak voor is. Wat daar ook aan bijdraagt, is dat we voor de ouders voorlichtingsavonden organiseren waarin we de achtergronden bij het protocol toelichten.”

Ambassadeurs verkeersveiligheid

V.l.n.r: Jaap Nagtegaal - Ondernemersvereniging Oostplaat, Thom Dijkxhoorn - DON Opleidingen, Kees Oudendijk - RDW, Dammie van der Poel - Gebr. van der Poel.

Vier bedrijven tekenen in

Op 12 september zijn RDW (Zoetermeer), Don Opleidingen B.V. (Naaldwijk), Bedrijvenvereniging Oostplaat (Middelharnis) en Gebr. Van der Poel B.V (Oud Ade) ambassadeur geworden voor verkeersveiligheid.

De bedrijvenambassadeurs gaan zich sterk maken voor verkeersveiligheid door er actief over te communiceren met hun medewerkers, door activiteiten in en bij het bedrijf te organiseren of door mee te werken aan activiteiten elders, bijvoorbeeld op scholen.

Eerste ambassadeurscafé

De installatie van de nieuwe ambassadeurs vond plaats tijdens het eerste Zuid-Hollandse ambassadeurscafé, waar bestuurlijke ambassadeurs en ambassadeurs van bedrijven elkaar ontmoetten. Er was eerst een inhoudelijk programma met als keynote speaker Stefan van der Stigchel. De bestuurlijke ambassadeurs presenteerden ieder een voorbeeldproject uit de eigen regio.
Het verslag van het ambassadeurscafé is hier te vinden.

In actie!

De vertegenwoordigers van de bedrijven, Kees Oudendijk (RDW), Thom Dijkxhoorn (Don Opleidingen B.V.), Jaap Nagtegaal (Bedrijvenvereniging Oostplaat) en Dammie van der Poel (Gebr. Van der Poel) ontvingen elk een insigne en een toolkit en gaan meteen aan de slag, met de gezamenlijke ambitie bij te dragen aan veilig verkeer zonder vermijdbare slachtoffers.

Astrid Homan

Op 20 september voegde bedrijfsambassadeur Jaap Nagtegaal de daad al bij het woord en organiseerde samen met Veilig Verkeer Nederland een remwegdemonstratie op het bedrijverrein in Middelharnis.

Intussen hebben ook de eerste gemeenten interesse getoond voor de bedrijvenaanpak.

Wilt u meer weten over de mogelijkheden?

Kijk op www.maakeenpuntvannul.nl/voorbedrijven of stuur een e-mail naar bedrijven@maakeenpuntvannul.nl.

“Mijn belangrijkste doel is dat het aantal verkeersslachtoffers daalt.”

Wat is je drive om regionaal ambassadeur voor dit onderwerp te worden?

“Ik vind dat iedereen op een veilige manier moet kunnen deelnemen aan het verkeer. Het aantal verkeersslachtoffers is nog altijd hoger dan wenselijk is. Helaas is dat aantal de afgelopen jaren gestegen. Door het ambassadeurschap heb ik de mogelijkheid aandacht te vragen voor verkeersveiligheid op diverse niveaus en hoop ik een bijdrage te kunnen leveren aan het verbeteren van de verkeersveiligheid in onze regio.”

Wat is je belangrijkste doel?

“Mijn belangrijkste doel is dat het aantal verkeersslachtoffers daalt. Elk slachtoffers is er tenslotte één te veel. De wereld om ons heen verandert, onder andere door technologie, en dit heeft ook invloed op de verkeersveiligheid. Zo zie je dat steeds vaker mensen in het verkeer druk in de weer zijn met hun smartphone. Zowel voetgangers, automobilisten als fietsers. Een gevaarlijke trend, want dat leidt behoorlijk af. Daarom zie ik graag dat er landelijk niet alleen meer aandacht besteed wordt aan wat wel en niet mag achter het stuur van een auto, maar zeker ook achter het stuur van een fiets. Verder blijft het van belang ook aandacht te besteden aan fysieke maatregelen. Denk daarbij bijvoorbeeld aan de aanleg van schoolzones en de voorrang van fietsers op rotondes. Dat zorgt voor veel meer veiligheid van fietsers, vaak een kwetsbare groep in het verkeer.”

Astrid Homan

Kirsten: “Door het ambassadeurschap heb ik de mogelijkheid aandacht te vragen voor verkeersveiligheid op diverse niveaus.”

TotallyTraffic.nl

Winnaars CampagneCrew in de spotlights

Leerlingen van Wolfert van Borselen (Rotterdam) en van de Groene Hart Praktijschool (Alphen aan den Rijn) kwamen tijdens de Themaweek ‘Maak een Punt van Nul Verkeersslachtoffers’ flink in de schijnwerpers te staan.

Op zaterdag 15 september betraden Lola, Zara, Liv, Yomna en Michelle uit klas TV2A van Wolfert van Borselen via een echte rode loper de Pathé-bioscoop aan het Schouwburgplein in Rotterdam voor de première van ‘Psychopath on the Cyclepath’ (de trailerversie). Deze trailer is gedurende de gehele themaweek in deze bioscoop getoond vóór de hoofdfilm. Ter gelegenheid van de première sprak wethouder Judith Bokhove de makers en hun medeleerlingen lovend toe. Binnenkort gaan de bedenkers/actrices uit de film met een productiebureau op pad om hun inzending opnieuw, volledig professioneel op te nemen.

Van het winnende t-shirtontwerp uit de CampagneCrew-wedstrijd zijn 300 witte sportshirts gemaakt. Op maandag 17 september ontving ontwerper Mikey Haiman in de aula van de Groene Hart Praktijkschool het eerste exemplaar van het sportshirt. Bij de overhandiging werd duidelijk dat de producent van de shirts het ontwerp ongewijzigd heeft kunnen overnemen, omdat het zo goed was. Het campagneteam dat later in de week actief was in Gorinchem droeg eveneens het shirt van Mikey.

Leden campagneteam in winnende t-shirt Mikey Haiman.

Trailer van ‘Psychopath on the Cyclepath’

Vanaf nu beschikbaar via de Totallytraffic-website: geactualiseerde DHZ-lessen met filmpje

TotallyTraffic heeft de vier doe-het-zelf (DHZ)-lessen geactualiseerd met nieuwe filmpjes en nieuwe opdrachten. Zo zijn de lessen weer helemaal van deze tijd. Het betreft de volgende vier DHZ-lessen:

 • school-thuisroute, voor leerjaar 1;
 • opfrissen verkeerskennis, voor leerjaar 2 en 3;
 • alcohol en drugs, voor leerjaar 3 en 4;
 • de jonge bestuurder, voor leerjaar 3 en 4.

Alle DHZ-lessen zijn opgebouwd rondom een filmpje, hebben dezelfde opbouw en zijn te gebruiken voor alle niveaus en onderwijsvormen. De lessen zijn zo opgezet dat docenten deze op school zelfstandig en op elk gewenst moment kunnen geven. Na de bespreking van het filmpje volgt een klassikale verwerkingsopdracht of een opdracht die de leerlingen individueel, in duo’s of in kleine groepjes doen. Nieuw is dat elke DHZ-les een extra lessuggestie bevat, zodat de docent twee lessen aan het thema kan besteden. Ook handig: alle documenten (filmpje en docentenhandleiding) worden via de vernieuwde TotallyTraffic-website aangeboden. Een extern account aanvragen om bij de filmpjes te komen is niet meer nodig.

Alle DHZ-lessen zijn opgebouwd rondom een filmpje en bruikbaar voor alle niveaus en onderwijsvormen.

Waarom deze aanpak?

De essentie van deze DHZ-lessen is het stimuleren van de discussie tussen docent en leerlingen en tussen de leerlingen onderling. De docent wordt uitgedaagd om, aan de hand van fragmenten in de filmpjes, een serieuze discussie met de leerlingen te voeren over gedrag, eigen verantwoordelijkheid en verkeersveiligheid. En door met elkaar hierover te praten, denken jongeren meer na over hun eigen rol en gedrag in het verkeer.

Breed draagvlak

TotallyTraffic is in 2009 gelanceerd in Zuid-Holland, maar wordt ook toegepast in andere provincies. Inmiddels werken ook de provincies Noord-Brabant en Limburg met TotallyTraffic, net als de gemeente Amsterdam. De filmpjes die bij deze DHZ-lessen horen, zijn in opdracht van alle genoemde TT-overheden ontwikkeld.

Campagnes

Rij MONO!

Op 13 september heeft minister Cora van Nieuwenhuizen van het ministerie van IenW op het Plein in Den Haag het startschot gegeven voor de nieuwe campagne ‘MONO’. Kernboodschap van deze campagne is: laat je onderweg niet afleiden, rij MONO. MONO rijden is ongestoord onderweg zijn. Zonder afleiding van je telefoon. Zodat je je ogen op de weg houdt en niet op je scherm.

Social media en deelname aan het verkeer zijn immers een onverantwoorde en gevaarlijke combinatie. Toch komt dit gedrag veel voor en leidt het volgens inschatting van de SWOV tot enkele tientallen slachtoffers per jaar.

De campagne zal zo’n tien jaar lopen. In de introductiefase wordt de campagneboodschap vanuit twee perspectieven gecommuniceerd: vanuit de bestuurder en de verzender. Je hoeft zelf niet te reageren onderweg, en je stuurt anderen die onderweg zijn geen berichten. De handelingsperspectieven in de campagne hebben vooral een technische invalshoek: de niet storen-functie voor de IPhone en een app voor de Android houden binnenkomende berichten tegen als je in beweging bent en geven automatisch antwoord.

Brede samenwerking

De campagne wordt gedragen door een groot aantal partijen. Naast de rijksoverheid zijn dat onder meer de provincies en gemeenten, politie, Openbaar Ministerie, maatschappelijke organisaties en een aantal grote telecomproviders en bedrijven.

‘Maak een Punt van Nul Verkeersslachtoffers’: een impressie van de tweede themaweek

Met tientallen activiteiten en veel aandacht in de media hebben de samenwerkende overheden en hun partners het belang van verkeersveiligheid weer extra in de schijnwerpers gezet. Er waren activiteiten op alle dagen van de week. Sommige regio’s concentreerden hun activiteiten op een specifieke dag, bij andere was de inzet gespreid over meerdere dagen.

Highlights dag voor dag

De week begon met meerdere activiteiten op zaterdag. Uniek was de trailerpremière in Pathé Rotterdam van ‘Psychopath on the Cyclepath’, de winnende inzending in de categorie Havo/VWO van de CampagneCrew-wedstrijd. Op zaterdag bezocht de razende reporter van de themaweek het Stadshart in Zoetermeer om ouders te interviewen over het onderwerp ‘het goede voorbeeld geven’.

’s Maandags waren er vooral activiteiten in de regio Holland Rijnland, met de educatieve fietsroute in Noorden en de presentatie van het winnende t-shirt uit de CampagneCrew-wedstrijd in Alphen aan den Rijn. Daarnaast gaven Ernst Moeksis (namens de directie van HTM) en Martina Huijsmans, wethouder van de gemeente Delft het symbolische startschot voor de campagnetrams, die tot half december in de metropoolregio Rotterdam Den Haag rijden.

De Hoeksche Waard, dat veruit de meeste activiteiten organiseerde in deze week, had voor de dinsdag maar liefst vier activiteiten op het programma. Ook de allerkleinsten kregen daarbij aandacht, met de overhandiging van een kist met verkeersmaterialen op een kinderdagverblijf in Mijnsheerenland.

Op woensdag stonden er op het Haagse Kerkplein 97 lege stoelen, als symbool voor de 97 mensen die in 2017 in Zuid-Holland het verkeer om het leven zijn gekomen. Leden van een campagneteam en van team ROV-ZH gingen in gesprek met voorbijgangers en er was een kort officieel programma met Bram Meijer (voorzitter verkeersveiligheidsambassadeurs Zuid-Holland) en Jetty van der Werf (secretaris Vereniging Verkeersslachtoffers). Op deze dag waren er op Lyceum Oudehoven in Gorinchem lessen van TeamAlert, ging een campagneteam in gesprek met jongeren en ondertekende wethouder Joost van der Geest het manifest ‘Maak een punt van nul’.

Eén van de campagnetrams, die tot half december in de metropoolregio Rotterdam Den Haag rijden.

Donderdag stond vrijwel overal volledig in het licht van de Schoolbrengdag. Een impressie hiervan staat op deze pagina. Daarnaast was er een remwegdemonstratie bij een van de nieuwe bedrijvenambassadeurs, op het bedrijventerrein Oostplaat in Middelharnis. Ook werd in Schiedam een nieuw fietspad geopend.

Vrijdag hield Goeree-Overflakkee de jaarlijkse verkeersveiligheidsdag voor leerlingen van basisscholen en gaf wethouder en regionaal verkeersveiligheidsambasadeur Rik van der Linden in Dordrecht het startsein voor de campagne ‘Oversteekhelden kijken uit’.

De week werd besloten met activiteiten van campagneteams in Delft en Leiden en met de aftrap voor ‘Bob in de sportkantine’ in Oud-Beijerland.

Aftermovie "Maak een Punt van Nul Verkeersslachtoffers"

Dagjournaals

Op het youtubekanaal van ROV-ZH zijn van alle dagen journaals te bekijken.

Nieuwe campagnelijn: ouders, doe mee!

Met een spotje en banners op de regionale zenders, tramreclame en een onderdeel op de website maakeenpuntvannul.nl is verder inhoud en gezicht gegeven aan de campagne ‘Maak een Punt van Nul Verkeersslachtoffers’.

Ouders spelen een enorm belangrijke rol in de ontwikkeling van kinderen tot veilige en vaardige verkeersdeelnemers, door van jongs af aan met hun kinderen te praten en te oefenen en door hen het goede voorbeeld te geven. Die rol blijft belangrijk, ook als de kinderen de puberteit bereiken.

Nadat uit onderzoek van Tabula Rasa is gebleken dat er op dit punt nog een wereld te winnen is, heeft ROV-ZH onder de campagnevlag van ‘Maak een Punt van Nul’ een nieuwe lijn in gang gezet. Het uitgangspunt van die campagne is immers, dat we alle verkeersdeelnemers willen aanspreken op hun verantwoordelijkheid, en dit uitgangspunt geldt zeker ook voor ouders.

Middelen

Sinds half september wordt de eerste commercial voor ouders uitgezonden via de regionale zenders. De spot is ook te zien op www.maakeenpuntvannul.nl en is daar voorzien van een aantal tips voor ouders. Uiteraard wordt op deze website ook verwezen naar www.schoolopseef.nl, waar al een groot aantal tips voor ouders te vinden is.

Ook op de campagnepagina op facebook is de spot terug te vinden en kunnen mensen hun reacties op het onderwerp en de clip kwijt. Campagnefoto’s met dezelfde onderwerpen zijn terug te zien op trams en bussen in de metropoolregio.

De commercial is de eerste in een serie. Er volgen clips met nieuwe tips voor ouders.

Het Themaweek Journaal van zondag 16 september 2018 gaat ook op dit onderwerp in.

Campagnemateriaal "Ouders, doe mee!"

Schoolbrengdag 2018 groot succes!

Met 188 deelnemende schoollocaties, vrolijke startmomenten op scholen in alle regio’s, leuke wedstrijden, mooie filmregistraties en een scala aan kleurrijke updates op de sociale media is de eerste Zuid-Holland-brede SCHOOL op SEEF-Schoolbrengdag een groot succes geworden, met loop- en fietsplezier voor tienduizenden leerlingen.

Groei

Het idee voor dit evenement is zeventien jaar geleden ontstaan in het toenmalige Haaglanden-gebied. Sinds 2016 is de schaal geleidelijk vergroot, allereerst naar de volledige metropoolregio Rotterdam Den Haag en vervolgens in 2017 naar nog eens vier regio’s in onze provincie. In 2018 is de dag voor het eerst voor alle scholen in Zuid-Holland georganiseerd, en zelfs in andere provincies is de dag gepromoot.

Terugkijken

De officiële aftrap voor de dag werd dit jaar gehouden in Waddinxveen. Gedeputeerde Floor Vermeulen en regionaal verkeersveiligheidsambassadeur Kirsten Schippers (tevens wethouder van deze gemeente) bezochten de Koning Willem-Alexanderschool voor een feestelijk startschot. Leerlingen van de beide locaties van deze school hadden zich voor de gelegenheid met versierde fietsen of verkleed verzameld op het plein van de locatie Peter Zuidlaan. TV West maakte er deze reportage van.

De razende reporter, die de gehele week op pad was langs de activiteiten, besteedde het volledige journaal aan de schoolbrengdag.

Op de verkeersveiligheidagenda

OKTOBER

15 OKTOBER:

Start Verlichtingscampagne

17 OKTOBER:

Vergadering SCHOOL op SEEF-labelcommissie

28 OKTOBER:

Dag van de Fietsverlichting

NOVEMBER

7 NOVEMBER:

ROV komt naar u toe in Holland Rijnland en Midden-Holland

12 NOVEMBER:

ROV komt naar u toe in de metropoolregio Rotterdam Den Haag

DECEMBER

15 DECEMBER:

Start campagne winterBOB

19 DECEMBER:

Vergadering SCHOOL op SEEF-labelcommissie

ACTUELE AGENDA

COLOFON

ROV Magazine is een product van ROV-ZH.

Redactie

Tappan Communicatie, Els Jelierse, Ada Aalbrecht

Foto's

Pag. 3, 5: Gemeente Rotterdam, pag. 4: Fietsersbond, Maarten Hartman en Fleur Wiersma, pag. 6, 7, 8 en 9 ROV-Z, pag 3, 4, 10 3 11: Shutterstock, pag. 6 Gemeente Waddinxveen.

Eindredactie

ROV-ZH

Redactieadres

ROV Magazine t.a.v. Ada Aalbrecht
ROV-ZH, Postbus 90602, 2509 LP Den Haag
tel. 070-441 62 36 / www.rovzh.nl
ac.aalbrecht@pzh.nl

Vormgeving

Tappan Communicatie, Den Haag.

Aanmelden nieuwsberichten ROV-ZH