Proactieve aanpak rode draad bij verkeersveiligheidsbeleid

Dat hebben de beleidsplannen DV3 (Duurzaam Veilig) van en het SPV 2030 (Strategisch Plan Verkeersveiligheid) met elkaar gemeen. Daarnaast lopen ze allebei tot en met 2030. Anneke Smilde is namens het ministerie van I&W projectleider van het SPV 2030; Letty Aarts, werkzaam bij SWOV, is nauw betrokken bij het SPV 2030 en is projectleider van DV3. In deze artikelen leest u wat de belangrijkste vernieuwingen zijn in deze beleidsplannen ten opzichte van vorige versies en hoe deze met elkaar samenhangen. Maar we vroegen ook naar andere zaken, zoals wat deze plannen voor decentrale overheden en andere partijen betekenen en wat hierin terugkomt op het gebied van gedragsbeïnvloeding.

“We brengen de grootste risico’s systematisch in kaart.”

Anneke vertelt dat het SPV 2030 breed opgezet. Er wordt vanuit diverse invalshoeken en ontwikkelingen gekeken naar verkeersveiligheid. “De insteek is het zoveel mogelijk voorkómen van ongevallen door systematisch in kaart te brengen wat de grootste risico's zijn. Doel is dat maatregelen worden genomen die het meeste effect hebben en die er daadwerkelijk aan bijdragen dat het aantal verkeersslachtoffers naar beneden gaat. Er is behoefte aan meer structuur om meer samenhang te brengen in verkeersveiligheid en de proactieve aanpak is een belangrijk hulpmiddel daarbij. Het voordeel van zo'n aanpak is dat we meer planmatig aan de gang kunnen gaan met het verbeteren van de verkeersveiligheid en de handhaving daarvan. Nu is de aanpak van verkeersveiligheid nog te vaak reactief en laten we ons te veel leiden door hypes.

Er is inmiddels veel informatie verzameld en de resultaten van deze 'bouwstenen' verwerken we in het strategisch plan. Dat doen we in de vorm van negen thema's , waarbij ook onderwerpen uit het Manifest Verkeersveiligheid en DV3 weer terugkomen. Vervolgens gaan we als overheden aan de slag op basis van uitvoeringsplannen. Ook nieuw is dat er een governancestructuur komt om te monitoren of de samen gemaakte afspraken voor het uitvoeren van het SPV worden nagekomen.”

Gedragsbeïnvloeding blijft belangrijk

Een constante factor in de SPV's is gedragsbeïnvloeding. Als voorbeelden noemt Anneke drugs- en alcoholgebruik, maar ook te hard rijden en smartphonegebruik. "Om risico's te verminderen, is behalve regels en handhaving ook goede voorlichting nodig. Maar ook een veilige infrastructuur en de inzet van technologieën om weggebruikers te wijzen op risico's.''

Samenwerking hard nodig, nu en in de toekomst

“Bij het SPV 2030 is de overheid als wegbeheerder leidend. Het is een gezamenlijk plan van rijk, provincies, vervoerregio's en gemeenten. Maar ook samenwerking met andere maatschappelijke partijen is vanaf het begin uitgangspunt. Die partijen komen we ook tegen in het Manifest Verkeersveiligheid. Ter voorbereiding op dit plan hebben vijf breed samengestelde werkgroepen elk een bouwsteen, oftewel een aspect dat samenhangt met verkeersveiligheid, besproken en ervaringen met elkaar uitgewisseld. (On)bewust (on)veilig gedrag is één van die bouwstenen. Vervolgens zijn voor alle bouwstenen mogelijke oplossingsrichtingen in kaart gebracht.”

Anneke licht toe waarom voor deze aanpak is gekozen: “We willen vanaf het begin zoveel mogelijk partijen bij het SPV betrekken en hen laten meedenken over wat zij kunnen bijdragen. Dat kost tijd, maar is het waard. Dit heeft niet alleen geleid tot een groot draagvlak, maar heeft de deelnemers ook bewust gemaakt van de noodzaak en voordelen om met elkaar samen te werken om ons doel te bereiken. Natuurlijk denken ze ook mee over de uitvoeringsplannen en de maatregelen die we nemen. Waar nodig, zorgen we voor ondersteuning, met name voor gemeenten die vaak maar beperkt beschikken over menskracht, kennis en middelen. Zo komt er, bijvoorbeeld, een toolbox die onder andere ondersteuning biedt voor risicogestuurd werken en gebruik van data. Met de invulling daarvan zijn we, net als met het plan zelf, nog volop bezig.”

Anneke Smilde

Anneke Smilde is namens het ministerie van I&W projectleider van het SPV 2030. “Er is behoefte aan meer structuur om meer samenhang te brengen in verkeersveiligheid. Een proactieve aanpak is een belangrijk hulpmiddel daarbij.”

Voor meer informatie over SPV 2030: www.verkeersveiligheid2030.nl

“Kwetsbare verkeersdeelnemers, met name fietsers en ouderen, krijgen meer aandacht.”

Deze derde versie van de visie op een duurzaam veilig wegverkeer – kortweg DV3 – kreeg als ondertitel mee: ‘Principes voor ontwerp en organisatie van een slachtoffervrij verkeerssysteem’. Dat sluit aan bij de steeds vaker in Nederland en ook in Zuid-Holland gehoorde ambitie om voor nul verkeersslachtoffers te gaan.

“Duurzaam Veilig gaat nog steeds uit van vijf principes, maar de meeste daarvan zijn in DV3 inhoudelijk behoorlijk op de schop gegaan’’, horen we van Letty. “Drie van deze principes zijn ontwerpprincipes, die uitgaan van de menselijke maat, zowel in fysiek als psychologisch opzicht, en de functionaliteit van wegen. Daarnaast zijn er twee organisatieprincipes: hierbij gaat het om effectief belegde verantwoordelijkheid en het leren en innoveren in het verkeerssysteem. Ook anders is dat kwetsbare verkeersdeelnemers, met name fietsers en ouderen, meer aandacht krijgen in DV3. Bij deze groepen doen zich namelijk de meeste verkeersongevallen voor; bij fietsers waren er in 2017 ook voor het eerst de meeste verkeersdoden. Nieuw is ook dat we niet alleen uitgaan van de verkeersdeelnemer en zijn gedrag, maar ook ingaan op de rol van verkeersprofessionals en de invloed die zij kunnen uitoefenen op verkeerssystemen. Daarbij kun je denken aan de overheid, wegbeheerders, opleiders, maar ook aan de voertuigenindustrie. Het raamwerk voor DV3 staat; binnenkort gaan we verder met de uitwerking.’’

Tot en met 2030

Deze versie van DV gaat bewust tot en met 2030. Letty: "De belangrijkste aanleiding hiervoor is dat we deze periode, gezien de vele ontwikkelingen die er zijn op het gebied van verkeer en verkeersveiligheid, gemakkelijker kunnen overzien en voorspellen dan, bijvoorbeeld, de periode tot 2050 of 2070. Denk maar eens aan de ontwikkeling van automatische voertuigen. Daarnaast sluit deze periode ook mooi aan bij het SPV 2030. Verschillende SWOV-collega's hebben deelgenomen aan alle voorbereidende werkgroepen voor het SPV en ook op andere manieren hebben we met het ministerie van I&W meegedacht en wetenschappelijke inbreng geleverd. Dat loopt overigens nog steeds.''

Gedragsbeïnvloeding belangrijk uitgangspunt

Net als bij het SPV, is ook in DV3 gedragsbeïnvloeding een belangrijk uitganspunt. Educatie, voorlichting en training vervult vooral een rol om weggebruikers, maar ook verkeersprofessionals, zo bekwaam mogelijk te maken – dus vooral aan de voorkant van het proces; handhaving heeft een controlerende functie of dat wat veilig is ook daadwerkelijk op de weg en in de systeemontwerpprocessen gebeurt. Letty benadrukt daarbij dat gedragsbeïnvloeding verder gaat dan 'alleen' voorlichting, educatie en handhaving. "Ook weginrichting en sociale factoren spelen hierbij een rol. Deze hebben – als het om de psychologica van de mens gaat – een informatieve, functie die veelal onbewust verwerkt wordt en zo invloed heeft op gedrag. Dit staat ook wel bekend als 'nudging'.''

Letty Aarts

Letty Aarts, hier tijdens de presentatie van DV3 bij het Nationaal Verkeersveiligheidscongres op 26 april, is werkzaam bij SWOV, nauw betrokken bij het SPV 2030 en projectleider van DV3. "Nieuw in deze derde versie van de visie op een duurzaam veilig wegverkeer is dat we niet alleen uitgaan van de verkeersdeelnemer en zijn gedrag, maar ook ingaan op de rol van verkeersprofessionals en de invloed die zij kunnen uitoefenen op verkeerssystemen.''

Proactieve gezamenlijke aanpak

"Het DV-beleid in, bijvoorbeeld, het Startprogramma Duurzaam Veilig was vroeger vooral vanuit maatregelen opgesteld, op basis van veel voorkomende ongevalspatronen die inherente onveiligheid aanduidde'', aldus Letty. "Om ongevallen te voorkómen gaan we nu een stap verder met deze proactieve aanpak, door er informatie over risicofactoren bij te betrekken. Dat komt zowel terug in DV3 als in het SPV 2030. We zijn echter al langer bezig om te kijken naar risicofactoren. Dat gebeurt internationaal ook. Vooral in Zweden zijn ze hiermee al een stap verder als uitwerking van hun Vision Zero. Eerder hebben we op verzoek van een aantal ROV's vier risicofactoren voor hun regio's uitgewerkt: snelheid, alcohol en kwaliteit van infrastructuur voor autoverkeer en fietsers. Het SPV borduurt onder andere hierop voort, zodat er een nog beter beeld ontstaat van deze factoren, die op landelijke schaal kunnen worden uitgewerkt en aangepakt. Dat dit in samenwerking met andere organisaties gebeurt, is heel positief: verkeersveiligheid is immers geen kwestie van één partij. Samen kom je veel verder. ''

Continue aandacht voor verkeersveiligheid loont

Gemeente uitgelicht: Alphen aan den Rijn

"Vind als gemeente niet zelf het wiel uit, maar sluit aan bij al lopende programma's."

In deze editie staat de gemeente Alphen aan den Rijn centraal. Wethouder Kees van Velzen, portefeuillehouder voor onder andere verkeer, zet zich actief in voor het verhogen van de verkeersveiligheid in deze gemeente. Hij deelt graag ervaringen en tips.

"Alphen heeft een behoorlijk lange traditie op het gebied van verkeersveiligheid en -educatie'', vertelt hij. "Zo doen we, bijvoorbeeld, al jaren actief mee met campagnes als Wij gaan weer naar school en BOB en met programma's als TotallyTraffic, SCHOOL op SEEF en Drive Experience. Ook organiseren we opfriscursussen op het gebied van verkeersveiligheid. Door continu aandacht te besteden aan verkeersveiligheid, boeken we ook resultaat. Ik ben daar best trots op. Ik voel me heel betrokken bij dit onderwerp en lever graag mijn bijdrage hieraan. Dat deed ik als portefeuillehouder tussen 2010 en 2013 en ga ik de komende jaren weer doen.''

Gedrag belangrijkste component

Kees ziet het gedrag van verkeersdeelnemers als belangrijkste component om de verkeersveiligheid te verhogen. "Alleen instrumentele verkeersmaatregelen, zoals borden langs de weg en verkeersdrempels, zijn niet voldoende.

Het gaat erom om te beïnvloeden wat 'tussen de oren' zit. We richten ons daarbij op verschillende typen verkeersdeelnemers en op verschillende leeftijdsgroepen. Ook werken we zoveel mogelijk wijkgericht, want daar gebeurt het.''

Voorbeelden

Als voorbeeld noemt hij een BOB-campagne gericht op sportclubs. "We hebben op regioavonden veel van deze clubs bereikt en hen bewust kunnen maken van hoe zij sporters die iets willen drinken in sportkantines het beste kunnen aanspreken. Ik was daar zelf ook bij en zag dat dit wérkte.'' Een ander voorbeeld is een gesprek met oudere e-bikegebruikers. "Dat leverde niet alleen vragen en opmerkingen, maar ook concrete tips op. Dat sterkt ons in de gedachte dat we niet alleen moeten uitgaan van rapporten van deskundigen, maar ook burgers om input moeten blijven vragen.''

Tips

Kees was een aantal jaren veiligheidsambassadeur voor ROV-ZH, waarbij hij ook andere gemeenten in deze provincie enthousiasmeerde om meer te doen aan verkeersveiligheid. Als tips voor gemeenten geeft hij: "Werk samen met andere organisaties, om meer te kunnen bereiken. Onze gemeente werkt bijvoorbeeld samen met VVN, de Fietsersbond, rijschool Rijnland en het ROV. En vind niet zelf het wiel uit, maar sluit aan bij al lopende programma's, zoals SCHOOL op SEEF, en bij landelijke of regionale campagnes.'' Ook benadrukt hij dat gemeenten niet te veel tegelijk moeten aanpakken, zeker als het om gedragsbeïnvloeding gaat. "Werk per jaar of per twee jaar met een thema en kies daarbij voor duidelijke speerpunten. Niet de kwantiteit, maar de kwaliteit telt.''

Kees van Velzen, portefeuillehouder verkeer bij gemeente Alphen aan den Rijn.

Oproep

Tot slot doet hij een oproep aan alle weggebruikers: "Beperk het gebruik van je mobiele telefoon en reageer niet op apps als je aan het verkeer deelneemt. Dat is een grote uitdaging, maar daarmee kun je veel ellende voorkomen. Voor jezelf én voor anderen.''

TotallyTraffic.nl

Leerlingen Wolfert van Borselen en Groene Hart Praktijkschool maken winnende campagne

Publieksprijs naar leerlingen van De Driestar

Na een zinderende finale in het Provinciehuis in Den Haag op 21 juni 2018 hebben leerlingen van klas TV2A van Wolfert van Borselen (Rotterdam) de juryprijs in de categorie HAVO/VWO gewonnen in het kader van de wedstrijd CampagneCrew. Leerlingen van klas 2 van de Groene Hart Praktijkschool (Alphen aan den Rijn) wonnen de juryprijs in de categorie Praktijscholen. De leerlingen van Wolfert van Borselen kregen de prijs voor hun clip "Psychopath on the Cyclepath", waarin het onderwerp smartphonegebruik centraal stond.

De leerlingen van de Groene Hart Praktijkschool wonnen met een van hun ontwerpen voor een verkeersveilig t-shirt. Hierin waren zowel het onderwerp zichtbaarheid als de mobiele telefoon verwerkt. Juryvoorzitter Dennis Salman, verkeersveiligheidsambassadeur voor de regio Holland Rijnland en wethouder van Noordwijk, reikte de prijzen uit.

De wedstrijd en de finale

De prijzen zijn uitgeloofd in het kader van de jaarlijkse wedstrijd "CampagneCrew", die onderdeel is van het programma TotallyTraffic. Met de wedstrijd wil ROV-ZH jongeren zelf aan het denken zetten over goede manieren om hen te betrekken bij verkeersveiligheid. Dat is belangrijk, want jaarlijks worden ongeveer 600 jongeren in de leeftijd van 12 tot 18 jaar slachtoffer van een verkeersongeval. "En we willen naar nul", aldus ambassadeur Dennis Salman tijdens zijn openingswoord, "dus hebben we ook de inzet en de ideeën van jullie, jongeren, hard nodig".

De bekendmaking in het Provinciehuis in Den Haag.

Tijdens regionale voorrondes waren vijf finalisten geselecteerd. Zij kregen op 21 juni een workshop presenteren van presentator Sipke Jan Bousema en pitchten vervolgens hun idee. De jury bestond naast Dennis Salman uit medewerkers van de verkeersveiligheidsorganisatie voor jongeren TeamAlert, een filmproducent, een medewerker van ROV-ZH en de drie makers van de winnende clip uit 2017. Zij waren vol lof over het niveau van alle gepitchte ideeën. Het besluit om de twee bekroonde ideeën als beste aan te wijzen was unaniem.

De prijzen

De winnende clip zal door een professionele filmproducent worden bewerkt en worden uitgezonden via diverse media en internet. Het winnende ontwerp voor het t-shirt zal als print worden verwerkt op een serie fluorescerende shirts. Beide worden in september gepresenteerd tijdens de Themaweek "Verkeersveiligheid'' in Zuid-Holland. Daarnaast was er voor alle finalisten een bioscoopbon. Twee leerlingen van het Driestar College uit Gouda behaalden het hoogste aantal likes op de facebookpagina van CampagneCrew en wonnen daarmee de publieksprijs: een minitablet.

TT-website vernieuwd en geactualiseerd

Op 18 april 2018 was de presentatie van de vernieuwde TT-website aan scholen, aanbieders en accountmanagers. Daarna zijn de laatste puntjes op de i gezet en mochten de accountmanagers al aan de slag met het vullen van de beheermodule. Vanaf nu kunnen scholen en aanbieders ook met de website werken.

TotallyTraffic (TT) is in 2009 in de provincie Zuid-Holland gestart. Het is het structurele programma voor verkeersveiligheid en verkeerseducatie en richt zich op jongeren van 12 tot en met 18 jaar. Eind 2016 heeft een evaluatie van het huidige TT-aanbod plaatsgevonden. Het afgelopen jaar is hard gewerkt aan het vernieuwen van de TotallyTraffic-website, waarin de aanbevelingen uit de evaluatie zijn uitgewerkt.

Wat is veranderd?

Het aanbod op de nieuwe TT-website is geactualiseerd: zo is bijvoorbeeld de smartphone als thema toegevoegd en zijn nieuwe gastlessen van aanbieders hierin opgenomen. Via de nieuwe TT-website worden scholen, aanbieders en accountmanagers met elkaar in contact gebracht. Nieuw is ook dat scholen een dag na de les automatisch een evaluatie ontvangen en dat aan scholen gevraagd wordt om een opvolgles te geven. Zo zijn docenten nog een keer in contact met de jongeren over het onderwerp. Veel aanbieders hebben een opvolgles gemaakt. Als er geen opvolgles van de aanbieder is, wordt een aantal suggesties gegeven uit het aanbod van doe-het-zelf-lessen dat op de site staat.

Op de pagina "Lessen" kan overzichtelijk op thema gezocht worden.

Jongeren maken afspraken via nieuwe posters

Natuurlijk kunnen ook jongeren een belangrijke bijdrage leveren aan het realiseren van een verkeerssysteem zonder vermijdbare ongevallen. Bijvoorbeeld door op de fiets maar één oortje in te houden of de telefoon zelfs even in de tas te laten tijdens de rit.

Kansloos? Moeilijk? ROV-ZH is er van overtuigd dat het ook voor jongeren mogelijk is om voor veilig gedrag te kiezen. Om hen daartoe te bewegen, zullen we hen wel serieus moeten nemen. Een manier om dit te doen, is afspraken met hen te maken over veilig gedrag.

Om dit mogelijk te maken, zijn sinds kort mooie afsprakenposters beschikbaar, die docenten en gastdocenten in het voortgezet onderwijs kunnen gebruiken. Door lessen over veilig verkeersgedrag af te sluiten met een afspraak tussen de leerlingen en deze afspraak zichtbaar te bewaren, is de kans groter dat dit gedrag beklijft.

De eerste posters zijn gebruikt tijdens de pilotlessen van TotallyTraffic-partner Bureau Leefstijl, bij de Toorop MAVO in Rotterdam. De posters zijn naar een idee van dit bureau gemaakt.

Lees het persbericht over de presentatie van de eerste poster.
De posters zijn te bestellen via info@totallytraffic.nl.

Ambassadeurs verkeersveiligheid

“De sleutel ligt bij verkeersdeelnemers.”

Na 16 jaar wethouderschap van Westland was onlangs het moment van zijn afscheid daar. Dat betekende ook het einde van zijn ambassadeurschap namens de Metropoolregio Rotterdam Den Haag (MRDH). Alle reden voor een interview met deze aimabele en doortastende verbinder: Bram Meijer.

Terugkijken met trots

“Westland is op het punt van mobiliteit een unieke gemeente’’, aldus Bram: ‘’er is veel vrachtverkeer en er zijn grote stromen fietsers, vooral scholieren. Daarnaast was er lange tijd sprake van een verouderde wegenstructuur. Dat bracht grote uitdagingen met zich mee. Dankzij het feit dat college en raad tot driemaal toe 9 ton vrijmaakten voor verkeersveiligheid en dankzij de goede samenwerking met de provincie Zuid-Holland (PZH) en de MRDH hebben we op dit vlak goede resultaten kunnen behalen.’’

Ronduit trots is hij op het school-thuis routeproject, waarbij in zes jaar tijd 1.700 middelbare scholieren de knelpunten op hun routes hebben kunnen aangeven en TotallyTraffic-lessen hebben gevolgd. ‘’Maar liefst 212 van deze knelpunten zijn aangepakt. Een ander succesverhaal is de uitrol van SCHOOL op SEEF”.

Ambassadeurschap

Bram: “Tijdens mijn ambassadeurschap voor ROV-ZH en MRDH hebben we in samenwerking veel mooie stappen gezet. Een belangrijke daarvan was de uitbreiding van de ambassadeursgroep, eerst door de toetreding van gedeputeerde verkeer en vervoer Floor Vermeulen tot de provinciebrede groep, en later door de aanstelling van alle wethouders in de MRDH als lokale ambassadeurs. Die verankering is zó belangrijk. Een andere grote verworvenheid is dat de nul-ambitie beleid is geworden in de visie en het meerjarenprogramma van PZH en MRDH voor ROV-ZH”.

Persoonlijke hoogtepunten

“Daar zijn er nogal wat van. Ik noemde het school-thuisrouteproject al. Ook de uitrol van de campagne BOB in de Sportkantine in MRDH was geweldig. Mooi dat clubs als ADO en Excelsior hun medewerking hebben willen verlenen aan deze campagne, en ook de aftrap bij SV Scheveningen was een prachtige ervaring. En enorm leuk om te mogen meemaken. Een derde hoogtepunt was CampagneCrew, waar ik meermalen de jury heb mogen voorzitten”.

Top 3 wensen

“We zijn er echt nog lang niet”, verzucht Bram. “Als je op de weg om je heen kijkt, zie je dat de norm ver te zoeken is. Veel verkeersdeelnemers zijn alleen met zichzelf bezig, of dat nu met de smartphone in de hand is of te hard rijdend, noem maar op. Die norm moet anders worden.

Astrid Homan

Bram tijdens de TotallyTraffic-leerlingenwedstrijd "Ik wil je zien" (2015).

Als ik een top 3 van wensen voor de aanpak mag noemen dan is dat:

 1. Meer toezicht en handhaving
  Dit is geen kritiek op de politie. Rijk en regionale en lokale bestuurders zijn aan zet om ervoor te zorgen dat de politie zijn werk op dit punt kan doen
 2. Verkeersveiligheid moet hoog op de bestuurlijke agenda blijven.
  Het is prachtig dat ook de huidige minister de nul-ambitie heeft omarmd. Belangrijk is dat ook de nieuwe lokale bestuurders, en volgend jaar de provinciale, het ambassadeurschap voor “de nul” omarmen
 3. Continueer campagnes zoals Bob en Afleiding, liefst landelijk, onder de vlag van “nul”.
  Het zou geweldig zijn als de nul met de punt een landelijk gedragen symbool wordt, omwille van de herkenbaarheid voor de weggebruikers.

Persoonlijk blijft Bram zeker betrokken bij het onderwerp. “Sowieso als verkeersdeelnemer, maar het liefst ook in een rol als verbinder en ambassadeur. De vorm daarvoor kristalliseert zich nog wel uit”.

Naar nul, samen met de verkeersdeelnemers

“Tot slot wil Bram nog dit kwijt: “Ik heb het ambassadeurschap altijd met veel plezier vervuld en wens iedereen die zich met verkeersveiligheid bezighoudt veel succes en plezier. We willen en moeten naar nul. Natuurlijk hebben overheden en andere organisaties daarin ieder een verantwoordelijkheid. Maar uiteindelijk moet het gedrag van verkeersdeelnemers zelf ‘om’: zij hebben de sleutel in handen.”

ROV-ZH bedankt Bram Meijer ook op deze plek voor zijn bezielde en bezielende bijdrage aan het werk aan verkeersveiligheid van de afgelopen jaren.

Campagne “De Scholen zijn weer begonnen”: teken nu in op materialen, doe mee!

Het begin van het schooljaar betekent: scholieren – en vaak ook ouders – na weken vrij weer de schoolspits in. Groepen brugklassers, onwennig op weg langs hun nieuwe schoolroute. Tijd voor de overige verkeersdeelnemers en ouders om extra alert te zijn, want de cijfers laten zien dat de risico’s voor jongeren in het verkeer in deze periode relatief groot zijn!

Met de campagne "De Scholen zijn weer begonnen" of: “Wij gaan weer naar school” roepen veel gemeenten in Zuid-Holland en maatschappelijke organisaties, zoals Veilig Verkeer Nederland, scholieren en medeweggebruikers op om extra alert te zijn en rekening te houden met elkaar.

Een punt maken van nul verkeersslachtoffers door de campagne te supporten

Spandoeken en posters van Veilig Verkeer Nederland zijn te vinden langs wegen en op scholen, en in gemeenten als Alphen aan den Rijn en Rotterdam zijn de mooie "Dick Brunaborden" te vinden. Uiteraard dragen de campagnepartners èn iedereen die bewust en alert de weg op gaat in deze periode ook met deze campagne bij aan verkeer zonder vermijdbare ongevallen. De Dick Brunaborden zijn dit jaar zelfs voorzien van het campagnebeeldmerk voor "Maak een Punt van Nul Verkeersslachtoffers".

Belangrijke rol voor ouders

Ouders spelen een bijzondere rol: door lopend en fietsend naar school te gaan, te zorgen dat de fietsen in orde zijn en de kinderen actief te begeleiden op de route maken zij een goede en verkeersveilige start met hun kinderen.

Meewerken aan de campagne?

 1. Kijk op www.vvn.nl of Leer in het Verkeer voor informatie over de campagnematerialen.
 2. Via www.schoolopseef.nl of e-mail rovinfo@pzh.nl zijn teksten, illustraties en tips te verkrijgen voor het communiceren met ouders.
 3. Volg de social media accounts van Maak een Punt van Nul en SCHOOL op SEEF om laatste updates hierover te volgen en informatie te delen. U vindt deze op facebook (MaakeenpuntvannulZH en SCHOOLopSEEF) en Twitter (@rovzh en @schoolopseef).

Schoolbrengdag 2018 goed voor verkeersveiligheid, gezondheid en milieu

Recent was het volop in het nieuws. Schoolkinderen fietsen te weinig en doen daardoor te weinig verkeerservaring op. Deelname aan de Schoolbrengdag kan een eerste stap zijn om hier verandering in te brengen.

Op donderdag 20 september 2018 organiseert SCHOOL op SEEF deze Schoolbrengdag. Een dag waarop we ouders en leerlingen oproepen om lopend of op de fiets naar school te gaan. Doordat ouders de auto laten staan, zijn zij en de leerlingen goed bezig voor hun gezondheid, de verkeersveiligheid rondom school en het milieu. De leerlingen verbeteren hierdoor hun verkeersvaardigheid en het is nog eens leuk ook! De Schoolbrengdag sluit, zoals hieruit blijkt, aan bij de thema's verkeersveiligheid, milieu en gezondheid. Scholen wordt gevraagd op deze dag extra aandacht te besteden aan deze onderwerpen.

Wedstrijd

Scholen die een dagverslag insturen van de activiteiten die op school in het kader van de Schoolbrengdag hebben plaatsgevonden, maken kans op mooie prijzen! Of dat een fotoverslag, film, interview, of andere presentatie is, maakt niet uit. Maar we vinden het extra leuk als de leerlingen eraan hebben meegewerkt.

Op www.schoolopseef.nl/schoolbrengdag zijn lessuggesties, middelen voor oudercommunicatie een een aanmeldformulier voor de Schoolbrengdag te vinden.

Ouderbetrokkenheid

Op de Schoolbrengdag kunnen ouders bewust(er) gemaakt worden van het belang van verkeersopvoeding en voorbeeldgedrag. De rol van ouders in de verkeersopvoeding is namelijk belangrijker dan ze zelf denken. Dit blijkt uit recent onderzoek van Bureau Tabula Rasa.

Jubileum SCHOOL op SEEF mooi gevierd in Dordrecht

In 2006 is het programma SCHOOL op SEEF gelanceerd in Den Haag. Twee van de regio's die het programma voortvarend hebben nadien opgepakt – Drechtsteden en Alblasserwaard-Vijheerenlanden – vierden het 10-jarig jubileum op dinsdagavond 3 april 2018 in Dordrecht.

Deze avond stond een regionale aanpak centraal, in plaats van een gemeentelijke aanpak over de activiteiten van VVN en SCHOOL op SEEF in 2018. Ook werd ingegaan op het beïnvloeden van verkeersgedrag. De deelnemers konden kiezen uit drie workshops:

 • een workshop van Marjolijn Vonhof van Veilig Verkeer Nederland (VVN)
 • een workshop van Ronald Wittenberg van SCHOOL op SEEF
 • een workshop van Wesley van Pinxteren (gedragsdeskundige) van Plan to Behaviour.

De laatste workshop lichten we er uit vanwege een nieuwe invalshoek vanuit gedragsverandering.

Wesley van Pinxteren over gedrag in schoolomgeving

Plan to Behaviour
Whatsappen op de fiets, parkeren op de stoep, fietsen zonder fietsverlichting; we weten allemaal dat het eigenlijk niet mag, maar toch maken we ons er allemaal weleens schuldig aan. Aan de hand van het EAST-model ging Wesley van Pinxteren tijdens de parallelsessie met de deelnemers in gesprek over deze thema's. Waarom vertonen mensen tegen beter weten in toch ongewenst gedrag en hoe kun je hierop inspelen?

Avondvoorzitter Johan Cahuzak.

Het EAST-model beschrijft hoe je met vier eenvoudige stelregels je boodschap meer overtuigend kunt maken voor een doelgroep. Hierdoor wordt de kans kleiner dat zij ongewenst gedrag vertonen. Een boodschap moet 'Easy, Attractive, Social en Timely' zijn.

Deelnemers ontdekten bijvoorbeeld hoe zij nieuwsbrieven meer aantrekkelijk kunnen maken en op welke momenten je het beste een automobilist kan aanspreken op ongewenst gedrag.

Meer weten over EAST?

Dat kan via onderstaande links:

Wilt u het gehele verslag van deze bijeenkomst lezen? Ga dan naar: plantobehaviour.nl/schoolopseef/

Campagnes

Themaweek "Maak een Punt van Nul Verkeersslachtoffers'' 2018

Van 15 tot 22 september vindt in Zuid-Holland de tweede Themaweek "Maak een Punt van Nul Verkeersslachtoffers'' plaats. Op allerlei plaatsen in Zuid-Holland zijn er activiteiten op het vlak van verkeersveiligheid. Iedere regio plaatst een aantal lopende activiteiten extra uit of organiseert iets bijzonders. De week valt ook dit jaar samen met de Europese Mobiliteitsweek.

Twee dagen met een speciaal karakter

Twee data willen we in het bijzonder noemen: op woensdag 19 september is de European Day Without a Road Death, oftewel EDWARD. Dit initiatief van de Europese Commissie is bedoeld om aandacht te vragen voor verkeersonveiligheid. Op deze site leest u hier meer over en kunt u de belofte doen uw medewerking te verlenen. Op donderdag 20 september is de jaarlijkse SCHOOL op SEEF Schoolbrengdag.

Razende Reporter

Gedurende de hele week zijn een cameraman en interviewer van het Haags Productiebedrijf met ROV-ZH op pad door de provincie om telkens in een andere regio een dagjournaal op te nemen. U kunt die steeds 's avonds bekijken op het Youtubekanaal van ROV-ZH. Volg dit kanaal of twitteraccount @rovzh voor de updates,

Help mee de Themaweek tot een succes te maken. Doe mee!

Een greep uit de mogelijkheden:

 • Organiseer een activiteit en meld die via info@maakeenpuntvannul.nl aan voor plaatsing op de kaart op deze pagina.
 • Besteed in uw eigen media aandacht aan het onderwerp en geef aan waarom en hoe u bijdraagt (bij ROV-ZH is een toolkit communicatie met teksten en beeldmateriaal beschikbaar).
 • Roep ouders, scholen en leerlingen in uw gemeente en in uw persoonlijke omgeving op om mee te doen aan de Schoolbrengdag.
 • Doe de belofte op de site van EDWARD en roep anderen in uw netwerk op dit ook te doen.
 • Voorzie uw social-media accounts in de aanloop naar en tijdens de week van de speciale twibbon. Een stappenplan hiervoor is te vinden op deze pagina.
 • Maak uw persoonlijke "slogan visitekaartje" op deze pagina en plaats of deel het via uw social-media accounts.
 • Bestel het 0-reversspeldje via rovinfo@pzh.nl en maak in ruil daarvoor uw persoonlijke intentie kenbaar via rovinfo@pzh.nl.
 • Maak een vlog van 30 seconden met uw persoonlijke intentie en deel die via de sociale media of stuur uw intentie in naar info@maakeenpuntvannul.nl voor plaatsing op de website.

Op de website maakeenpuntvannul.nl kunt u alle acties bij u in de buurt bekijken.

Team ROV-ZH: volle kracht vooruit!

V.l.n.r.: Wiesje Hofstede, Corine Zuidgeest, Marc Schenk, Inge Weijenburg, Ada Aalbrecht, Jeroen Disco en Wil de Moor.

We zijn heel blij te kunnen melden dat team ROV-ZH weer zo goed als compleet is.

Met de geleidelijke terugkeer van Wiesje Hofstede en de aanstelling van adviseur Wil de Moor en tijdelijk administratief ondersteuner Inge Weijenburg staan we zeven man/vrouw sterk klaar om u te ondersteunen bij uw werk aan verkeersveiligheid.

Samen met u gaan we een punt maken van een verkeersveilige regio!

Op de verkeersveiligheidagenda

JULI

4 JULI:

Vergadering SCHOOL op SEEF-labelcommissie

AUGUSTUS

27 AUGUSTUS:

Start schooljaar basis- en voortgezet onderwijs
Start campagne “De Scholen Zijn Weer Begonnen”

SEPTEMBER

BEGIN SEPTEMBER

Start landelijke campagne Afleiding

12 SEPTEMBER

Eerste Zuid-Hollandse Ambassadeurscafé

15-22 SEPTEMBER:

Themaweek "Maak een Punt van Nul Verkeersslachtoffers"

19 SEPTEMBER:

EDWARD (European Day Without a Road Death)

20 SEPTEMBER: SCHOOL op SEEF-Schoolbrengdag Zuid-Holland
OKTOBER

15 OKTOBER:

Start fietsverlichtingscampagne

17 OKTOBER:

Vergadering SCHOOL op SEEF-labelcommissie

28 OKTOBER:

Dag van de Fietsverlichting

DECEMBER

15 DECEMBER:

Start campagne winterBOB

19 DECEMBER:

Vergadering SCHOOL op SEEF-labelcommissie

ACTUELE AGENDA

COLOFON

ROV Magazine is een product van ROV-ZH.

Redactie

Tappan Communicatie, Els Jelierse, Ada Aalbrecht

Foto's

Pag. 3: Peter de Graaff, pag. 4: gemeente Alphen aan den Rijn. Cover, pag. 3,4 en colofon: Shutterstock, pag. 5: Vincent van de Hoven en Miranda Kleijweg, Pag.6: ROV-ZH, Pag. 7: Tjinco BV en Sandra van Vianen, Pag. 9: René Zoetemelk

Eindredactie

ROV-ZH

Redactieadres

ROV Magazine t.a.v. Ada Aalbrecht
ROV-ZH, Postbus 90602, 2509 LP Den Haag
tel. 070-441 62 36 / www.rovzh.nl
ac.aalbrecht@pzh.nl

Vormgeving

Tappan Communicatie, Den Haag.

Aanmelden nieuwsberichten ROV-ZH