Inclusiviteit in het verkeer

Zoals u in het tweede artikel in dit magazine kunt lezen, is Margreet Müller gastredacteur van dit magazine. Op haar verzoek besteden we in dit hoofdartikel aandacht aan inclusiviteit. Dit houdt in dat een veilige deelname aan het verkeer voor iedereen mogelijk moet zijn. We vroegen drie experts op het gebied van verkeersveiligheid naar hun visie hierop en naar mogelijkheden voor verbeteringen. Dit zijn Peter van der Knaap, directeur van SWOV, Frans Bekhuis, teamleider bij CROW, en Berry den Brinker, directeur van stichting SILVUR

Kijk op de tabs hieronder om hun visies te lezen

“Inclusiviteit gaat verder dan fysieke inclusiviteit. Ook sociale en economische inclusiviteit spelen mee.”

Peter is directeur van SWOV, Instituut voor Wetenschappelijk onderzoek Verkeersveiligheid. De meeste onderzoeken initieert SWOV zelf. Daarnaast heeft SWOV met de vier grote steden en een aantal kleinere gemeenten een benchmarkmethode ontwikkeld om de verkeersveiligheidsbeleid in die gemeenten met elkaar te vergelijken. Hij is blij dat verkeersveiligheid een hoge prioriteit van het nieuwe kabinet is. “En daar hoort ook inclusiviteit bij.”

“Inclusiviteit gaat verder dan fysieke inclusiviteit”, benadrukt hij. “Ook sociale en economische inclusiviteit spelen mee. Als je, bijvoorbeeld als oudere, of als iemand met een beperking, wilt kunnen deelnemen aan het maatschappelijk leven moet je veilig over straat kunnen. In tegenstelling tot het verleden, waarbij verkeersonderzoek vooral was gericht op automobilisten, staan nu alle verkeersdeelnemers, dus ook die met beperkingen, centraal. Bij onze onderzoeken kijken we bijvoorbeeld of verkeersontwerpen ‘seniorproof’ zijn, maar ook naar andere mogelijkheden om de veiligheid van kwetsbare verkeersdeelnemers, zoals fietsers en scootmobielgebruikers, te verhogen.”

Shared space

“Het principe van shared space zou ook nader onderzocht kunnen worden. Hierbij is de veronderstelling dat wegen en kruispunten verkeersveiliger zouden worden als er minder verkeerstechnische toepassingen zijn. Doordat het dan wat rommeliger of onveiliger aanvoelt, zouden mensen alerter zijn en meer rekening met elkaar houden. Dat is op zich een mooie gedachte, maar de werking hiervan is nooit goed onderzocht. Bovendien zou het ertoe kunnen leiden dat mensen met een beperking bepaalde plekken gaan mijden. Op het gebied van verkeersveiligheid heb je dan misschien je doel bereikt, maar op het gebied van inclusiviteit niet. De vraag is of je dat moet willen.”

Peter van der Knaap

Peter van der Knaap

“Inclusiviteit in het verkeer stelt ook voorwaarden aan toegankelijkheid.”

Frans werkt bij CROW, een kennisplatform dat onder meer werkt aan slimme en praktische oplossingen voor vraagstukken in infrastructuur, openbare orde, ruimte, verkeer en vervoer. Hij geeft leiding aan de teams ‘wegontwerp, auto en parkeren’ en ‘mobiliteit’.

“Inclusiviteit in het verkeer heeft onder andere gevolgen voor het ontwerp en de inrichting van wegen en infrastructuur, maar stelt ook voorwaarden aan toegankelijkheid'', geeft hij aan. "In Nederland zijn bijna 2 miljoen mensen met een beperking, ook doordat we steeds ouder worden. Uit onderzoek naar wat zij in het verkeer het belangrijkst vinden, blijkt dat dit vooral veilige fietspaden en looproutes zijn. Naar veilig, 'seniorproof' wegontwerp, zoals het ontwerp van fietspaden, hebben we eerder onderzoek gedaan en oplossingen hiervoor aangedragen.”

Looproutes

“Op dit moment kijken we hoe looproutes duidelijker kunnen worden aangegeven en gebruikersvriendelijker en veiliger kunnen worden gemaakt. Door onder andere een duidelijke routegeleiding, het voorkómen van hoogteverschillen en een goede verlichting. Dat doen we samen met gemeenten en wegbeheerders. Want samenwerking met verschillende disciplines, oftewel een ketenbenadering, bij de reis 'van deur tot deur', is essentieel. Ook denken we mee over een betere toegankelijkheid van het openbaar vervoer.” Als voorbeeld noemt hij dat veel bushaltes inmiddels een halte hebben die is aangepast op de instaphoogte van een bus. "Maar voor kleinere streekbussen is de instaphoogte weer anders. Daar is dus ook een oplossing voor nodig.”

Frans Bekhuis

Frans Bekhuis

“De veiligheid van fietsers in het verkeer kan veel beter.”

Berry is directeur van stichting SILVUR en onderzoeker bij de VU en doet onder meer onderzoek naar verkeersongevallen en onveilige verkeerssituaties in grote steden. Vooral de verkeersveiligheid van fietsers gaat hem aan het hart, ook omdat steeds meer ouderen de fiets nemen, als alternatief voor de auto.

“Maar veilig fietsen wordt hen, en ook andere mensen met een beperking, vaak wel erg moeilijk gemaakt'', stelt hij. Veel fietspaden in de binnenstad zijn smal en kronkelig en hebben onnodige obstakels. De markering van fietspaden laat ook vaak te wensen over. Fietspaden liggen vaak op stoepen langs 50 km-rijwegen. In het strategieplan 'Duurzaam Veilig 3.0' wordt hier ook nog steeds vanuit gegaan. Onbegrijpelijk. Dat kan veel beter.”

Fietsstraten

“Het beste zou zijn om over te gaan naar fietsstraten. Daar komen automobilisten alleen voor bestemmingsverkeer, mogen maximaal 30 kilometer rijden en fietsers niet inhalen. Dat creëert veel meer flexibele ruimte en veiligheid voor fietsers, omdat ze niet binnen de 'smalle kaders' van het fietspad hoeven te blijven. Bovendien krijgen voetgangers met fietsstraten hun stoep weer terug.”

Voor slechtziende voetgangers pleit hij daarnaast voor het verplaatsen van de voetgangerslichten bij stoplichten naar de 'wachtkant', zodat je van dichterbij kunt zien wanneer je mag oversteken. “In Engeland is dat al standaard. Ook het plaatsen van stoplichten bij drukke fietspaden zou ongevallen voor deze groep kunnen voorkomen.”

Het speciale doelgroepenvervoer heeft ook zijn aandacht. “Dit zou geïntegreerd moeten worden in het gewone openbaar vervoer, zoals nu in Amsterdam de intentie is.”

Berry den Brinker

Berry den Brinker

Een bevlogen verkeersveiligheid­professional zwaait af

Op 1 april is het zover: het Keuzepensioen gaat in voor Margreet Müller. Op dat moment sluit ze een periode van 35 ‘provinciejaren’ af. Veruit het grootste deel van die periode werkte ze aan verkeersveiligheid, als lid van team ROV-ZH.

En eerlijk is eerlijk, dat afscheid raakt velen, haar teamgenoten, mensen uit haar netwerk en Margreet zelf. We zwaaien een verkeersveiligheidsexpert uit, met een groot hart voor verkeersveiligheid, of liever gezegd: voor de mensen die het aangaat.
Alle reden om haar uit te nodigen gastredacteur te zijn voor deze editie van het magazine èn een exitinterview met haar te houden.

Op een winterse ochtend in februari blikt zij in het grand-café van het Haagse Provinciehuis terug op 21 jaar werken bij ROV-ZH.

Samenwerken aan een doel

“Ik kijk met heel veel plezier terug op al die jaren. En dat komt in de eerste plaats door de samenwerking binnen team ROV. Vanaf dag 1 was dat een warm bad, en dat is altijd zo gebleven. De werkzaamheden waren zeer divers, uitdagend en ook heel leuk. Het ging altijd om mensen en om concrete activiteiten gericht op het gedrag, dat vond en vind ik nog steeds boeiend. Ook bijzonder was de samenwerking in de regio’s, samenwerking met betrokken en gelijkgestemde mensen, gericht op een gezamenlijk doel: verkeersveiligheid.”

‘Duurzaam Veilig’

“Toen ik bij ROV-ZH begon, stond ‘Duurzaam Veilig’ op stapel. Het was erg leuk om zo’n nieuw concept onder de aandacht te brengen bij de wegbeheerders. We – het ROV en de subcommissie ‘Duurzaam Veilig’ (hier waren wegbeheerders en maatschappelijke organisaties in vertegenwoordigd) – zochten samen met een bureau naar creatieve manieren om dit te doen tijdens de ‘Infodagen’.

Het ging daarbij onder andere om het bevorderen van draagvlak voor dit concept en samen het concept inbedden in het verkeerssysteem. Er zat, naast gedrag, dan ook een stevige infra-component in, wat ik overigens zeer interessant vond en nog steeds vind.”

En toen was er ‘monitoring’

“Na een aantal jaren heb ik ervoor gekozen om voor Zuid-Holland de monitoring en analyse te helpen vormgeven. Dat was even wennen! Een heel ander veld, waar ik nog niet in thuis was. Tot 2005 had ieder z’n eigen methode en verzamelde ieder op zijn eigen manier gegevens voor monitoring van de verkeersveiligheid in zijn gebied. Het gevolg was dan ook dat de resultaten regionaal niet met elkaar konden worden vergeleken.

Van een echt duidelijk beeld van de verkeersveiligheid in Zuid-Holland kon dan ook niet gesproken worden. Ook die materie vond ik heel boeiend. In de toenmalige Subcommissie Analyse en Verkenningen ontstond het besef dat het belangrijk was te komen tot een systeem van monitoring voor heel Zuid-Holland. Dit mondde uit in de samenwerking met VIA. Het is mooi, dat we vanuit ROV-ZH de wegbeheerders in het veld kunnen ondersteunen met zo’n middel en de bijbehorende cursussen.”

Hoogtepunt?

“Tja, een hoogtepunt… er zijn er zoveel te noemen! Het is geweldig geweest om met zoveel enthousiaste mensen aan zoveel belangrijke dingen te hebben kunnen werken. Als ik er toch één zou moeten noemen, is het waarschijnlijk de startbijeenkomst van ‘Duurzaam Veilig’ in de voormalige vertrekhallen van de Holland Amerika Lijn. Alles klopte: de plek, het programma, de mensen… Of, wacht, nee, toch de ontwikkeling van het concept Permanente Verkeerseducatie, waar we – met ROV-ZH als aanjager samen met de overige ROV’s hebben kunnen realiseren dat verkeerseducatie ’van de wieg tot het graf’ een volwaardige, stevige plek kreeg binnen verkeersveiligheid. Een recenter hoogtepunt is ’Maak een Punt van Nul’, met als basisidee dat veilige verkeersdeelname vanzelfsprekend is voor iedereen, als iedereen daar verantwoordelijkheid in neemt.”

Droom

“En dat brengt me bij mijn wensdroom voor verkeersveiligheid: het lijkt me zo mooi als ’Maak een Punt van Nul’ het leidende principe wordt in ons land. Samen gaan voor nul. En dat gaat voor mij hand in hand met inclusiviteit, de inclusieve maatschappij dus. Het concept “De Nieuwe Normmens” van Erik Asmussen is wat mij betreft nog steeds actueel en relevant. Want iedereen, ongeacht beperkingen van welke aard dan ook, heeft er recht op veilig en ongehinderd aan het verkeer deel te nemen. En daar kunnen we allemaal – de verkeersdeelnemers en de wegbeheerders als inrichters van de openbare ruimte en infrastructuur – rekening mee houden! Ook de ROV’s kunnen hierin een doorslaggevende rol spelen, door gezamenlijk op te trekken en één lijn te trekken. Het kan, als we er samen voor gaan!”
En daarmee is de cirkel van het gesprek en van Margreet’s betrokkenheid bij het werk van ROV-ZH prachtig rond.

Veel mensen namen de moeite om in het Povinciehuis afscheid van Margreet te nemen

In het hoofdartikel leest u meer over het thema ‘inclusiviteit en verkeersveiligheid’.

’Maak een Punt van Nul voor iedereen’ was de titel van de presentatie die Ragnhild Davidse (SWOV) gaf tijdens de afscheidsbijeenkomst van Margreet in het Provinciehuis. U vindt haar presentatie hier.

Recent interview met Erik Asmussen, bedenker van “De Nieuwe Normmens”.

TotallyTraffic.nl

Vernieuwde TotallyTraffic-website vanaf nieuwe schooljaar 'in de lucht'

In 2017 heeft een evaluatie plaatsgevonden van de huidige TT-website. Aanbieders, gebruikers en accountmanagers hebben samen besproken wat beter kan. Een aantal scholen heeft deelgenomen aan deze bijeenkomst. Uit deze evaluatie is gebleken dat een actualisatie wenselijk is.

Op dit moment wordt hier achter de schermen hard aan gewerkt. Via de vernieuwde website kunnen scholen straks gemakkelijker een gastles of een doe-het-zelf les boeken. Het eerste contact tussen school, aanbieder en accountmanager wordt namelijk via de website gelegd. Alle scholen krijgen een login, zodat ze een goed overzicht hebben welke lessen op school gegeven worden. In dit systeem kunnen ze straks ook zien welke lessen aangevraagd zijn en welke goedgekeurd zijn. De accountmanagers blijven het eerste aanspreekpunt voor de scholen.

Presentatie van de site

Op woensdag 18 april presenteren we de eerste beelden van de vernieuwde TT-website aan de docenten, accountmanagers en aanbieders van de lessen. Dan wordt ook uitgelegd hoe de nieuwe site werkt. Vanaf het nieuwe schooljaar moet de vernieuwde TT-site ‘in de lucht’ zijn en kunnen scholen de lessen boeken via de site.

Uitnodiging

Bent u docent, accountmanager of aanbieder van een les? Dan bent u van harte welkom om de presentatie van de nieuwe TT-site op 18 april bij te wonen. Meld u hier aan!

18 april: finale ‘CampagneCrew’ in het Provinciehuis

Op 18 april is het zover: de finale van de jaarlijkse TotallyTraffic-leerlingenwedstrijd ‘CampagneCrew’. En het lijkt wel alsof de inzendingen met het jaar mooier en beter worden. Wat een fantastische filmpjes en ontwerpen zijn er!

Pitches en jury

De leerlingen van de deelnemende scholen en andere betrokkenen zijn op 18 april ’s middags in het Provinciehuis. Finalisten krijgen daar eerst een workshop van presentator Sipke Jan Bousema, om extra goed voorbereid te beginnen aan een belangrijk onderdeel van de finale: het pitchen van hun inzending.

Na de pitches trekt de jury, onder leiding van verkeersveiligheidsambassadeur Bram Meijer, zich terug om de winnaar ‘CampagneCrew’ te bepalen. Wie weet, wordt de winnende inzending wel onderdeel van de campagne ‘Maak een Punt van Nul Verkeersslachtoffers’!

Publieksprijs

De inzending met de meeste likes op de facebookpagina van ‘CampagneCrew’ ontvangt tijdens de bijeenkomst in het Provinciehuis de publieksprijs. Bovendien weegt de jury de stemmen op de facebookpagina mee bij het toekennen van de hoofdprijs.

Wedstrijd wordt module

Op de vernieuwde TotallyTraffic-website zal ‘CampagneCrew’ als lesmodule zijn opgenomen. Docenten kunnen met deze module aan de slag in hun lessen, ongeacht of ze willen meedoen aan de wedstrijd.

Like uw favoriet!

U vindt alle inzendingen voor de finale 2018 hier. Stem mee, like uw favoriet, en deel de oproep!

Meer achtergronden over de wedstrijd zijn hier te vinden.

Ambassadeurs verkeersveiligheid

De lokale verkiezingen zijn achter de rug en de regionale bestuurlijke verkeersveiligheidsambassadeurs willen bereiken dat het realiseren van de ambitie ‘nul vermijdbare ongevallen’ door alle gemeenten wordt omarmd. Daarom sturen ze 22 maart deze oproep aan de college-onderhandelaars.

Aan de onderhandelaars voor een nieuw collegeprogramma in deze gemeente

Den Haag, maart 2018

Maak een Punt van Nul Verkeersslachtoffers ook in uw gemeente!


Geachte onderhandelaars,

Als partner aan de onderhandelingstafel kunt u bij uitstek richting geven aan het beleid voor uw gemeente en haar inwoners in de komende jaren. We geven u daar graag belangrijke munitie voor mee.

Aandacht voor verkeersveiligheid, en wel hierom:

In 2016 vielen er in Nederland 629 doden in het verkeer en een veelvoud van dit aantal raakte ernstig gewond. In Zuid-Holland komen jaarlijks tientallen mensen om in het verkeer. Het aantal ernstige verkeersgewonden ligt hier jaarlijks op ruim 3.000, dat zijn ongeveer 10 mensen per dag! Dit gaat gepaard met veel menselijk leed en hoge maatschappelijke kosten.
Gedrag speelt in circa 90% van de verkeersongevallen een rol. Gedragingen als appen op de fiets of in de auto, te hard rijden en rijden onder invloed dragen in belangrijke mate bij aan de onveiligheid.

Landelijke en regionale initiatieven

In 2017 zijn er belangrijke landelijke initiatieven genomen om het tij te keren, zoals het door veel partners ondertekende manifest verkeersveiligheid en natuurlijk het regeerakkoord (par. 3.2). In beide is ruim aandacht voor het onderwerp, ook voor verkeersgedrag.

Vorig jaar omarmden de regievoerders voor verkeersveiligheid in deze provincie (Provincie Zuid-Holland en Metropoolregio Rotterdam Den Haag) de ambitie van nul vermijdbare verkeersongevallen als basis voor hun visie en meerjarenprogramma verkeersveiligheid - gedragsbeïnvloeding.
Een belangrijke uitwerking van deze ambitie is de meerjarige campagne “Maak een Punt van Nul Verkeersslachtoffers”, die op 16 september 2017 is gestart. Met de campagne willen de programmapartners in Zuid-Holland bereiken, dat iedereen (overheden, organisaties, bedrijven, scholen en individuele weggebruikers) de verantwoordelijkheid neemt voor zijn of haar aandeel in het bevorderen van de veiligheid in het verkeer.

Wij hebben ons van harte als ambassadeurs aan deze campagne verbonden. We kunnen immers niet accepteren, dat verkeer vermijdbare slachtoffers kost. Veilig verkeersgedrag moet de nieuwe norm worden!

Samen een punt maken van nul verkeersslachtoffers: doet uw gemeente mee?

In de vorige collegeperiode hebben we al veel wethouders aan onze zijde gevonden als lokale ambassadeur voor de campagne. Uiteraard blijft een stevige inzet van lokale overheden en partners onmisbaar voor verkeersveiligheid in de gemeenten. Alleen al omdat een groot deel van de slachtoffers op lokale wegen valt en omdat de lokale overheid nu eenmaal dicht bij de weggebruikers staat.

Wordt uw gemeente ook programmapartner door “Maak een punt van nul verkeersslachtoffers” te omarmen? We rekenen op u!


Meer informatie?

U vindt meer informatie over de campagne op www.maakeenpuntvannul.nl. Wilt u meer weten over de mogelijkheden in uw gemeente en regio? Informeer ernaar via de RPV-secretaris in uw regio of via het Regionaal Ondersteuningsbureau Verkeersveiligheid Zuid-Holland (ROV-ZH), rovinfo@pzh.nl.


Vriendelijke groeten,

Dennis Salman, (wethouder Noordwijk) ambassadeur verkeersveiligheid Holland Rijnland
Hilde Niezen, (wethouder Gouda) ambassadeur verkeersveiligheid Midden-Holland
Kees Boender, (wethouder Molenwaard) ambassadeur verkeersveiligheid Alblasserwaard-Vijfheerenlanden
Rik van der Linden, (wethouder Dordrecht) ambassadeur verkeersveiligheid Drechtsteden
Bram Meijer, (wethouder Westland) ambassadeur verkeersveiligheid Metropoolregio Rotterdam Den Haag
Hans van Lith, (wethouder Hellevoetsluis) ambassadeur verkeersveiligheid Metropoolregio Rotterdam Den Haag
Leon van Noort, (wethouder Binnenmaas) ambassadeur verkeersveiligheid Hoeksche Waard
Peter Feller, (wethouder Goeree-Overflakkee) ambassadeur verkeersveiligheid Goeree-Overflakkee

Werkgevers en ondernemers gaan ook voor de nul

Dit jaar geven ROV-ZH en de regievoerders flink gas om meer en meer bedrijven te mobiliseren en samen met hen een punt te maken van nul. Om dit mogelijk te maken, is een projectleider voor het onderwerp aangetrokken: Astrid Homan.
Astrid is voor een groot aantal ondernemers en partners in de regio Haaglanden al lang een bekend gezicht, omdat ze in dit gebied al jaren actief is als mobiliteitsmakelaar

In 2018 zet Astrid met ROV-ZH een programma neer om het bedrijfsleven te activeren rond verkeersveiligheid. Dat is zeker geen bureauklus: juist ervaringen in regionale pilots zullen de bouwstenen hiervoor geven. Ondernemers worden uitgenodigd als ambassadeur voor verkeersveiligheid en worden daarbij geholpen met een toolkit, waarvan een risicoscan onderdeel is.

Astrid ziet zeker kansen:

“Inzet voor veiligheid in het verkeer en voor veilig gedrag van medewerkers, bezoekers en leveranciers is ook in het belang van ondernemers. Ze kunnen er kosten mee besparen, maar laten ook hun maatschappelijke betrokkenheid zien en tonen zich een goed werkgever. Het mes snijdt dus aan verschillende kanten: elke organisatie heeft mensen op de weg die ze graag veilig op de plaats van bestemming zien aankomen.”

Astrid Homan

Astrid Homan

De eerste contacten in de regio zijn gelegd, met verschillende bestuurlijke ambassadeurs. In de komende edities van dit magazine houden we u op de hoogte van de ontwikkelingen.

Meer weten? Meedoen?

Laat het Astrid weten, via bedrijven@maakeenpuntvannul.nl

Verkeersplein Julianaschool mobiliseert kinderen en ouders

Op de Julianaschool in Zwijndrecht is jaren geleden, op initiatief van toenmalig verkeersouder Ilonka Luksen, een verkeersplein op het schoolplein gemaakt. Kleuters kunnen daar op allerlei manieren met verkeer aan de slag: als voetganger, of met een fiets of step. Meestal wordt de activiteit gecombineerd met een les in de klas.

Ilonka vertelt: “Ik kwam vijftien jaar geleden al op dit idee, in Frankrijk, waar een verkeersplein op het strand was gemaakt. Toen mijn jongste in groep 8 zat, opperde ik het idee van zo’n verkeersplein voor het schoolplein en grapte: ‘Leuk voor mijn afscheid’. Er was op dat moment nog geen activiteit voor de groepen 1 en 2. Het verkeersplein kwam er, en in dezelfde tijd vroeg de school het verkeersveiligheidslabel aan.”

“Leerkrachten werkten toen mee aan de organisatie van het verkeersplein en zijn nog steeds aanwezig tijdens het evenement, maar het mooiste is, dat ook ouders er heel enthousiast door werden voor het onderwerp verkeer. En dat is zo gebleven. Verkeersleerkracht Laura Vriese speelde een belangrijke rol bij het project, haar rol is echt goud waard.”

Ilonka’s kinderen zijn al lang van school af, maar ze wordt zelf tot haar grote plezier nog elk jaar ‘opgepiept’ om mee te werken aan de verkeersdag. Ze zit dan in de garage en plakt de lekke banden van de fietsers.

Het verkeersplein op het schoolplein van de Julianaschool

"Scholen hebben vaak al moeite genoeg om ouders te vinden voor de verschillende activiteiten door het jaar heen. Doel is om, met een laagdrempelige activiteit voor de hulpouders, ouders enthousiast te krijgen, zodat ze in het vervolg volmondig 'ja' antwoorden op de vraag of ze willen helpen bij het praktische verkeersonderwijs. Doordat werkelijk alle kleuters stralen van trots als ze op het verkeersplein rondrijden en hulpouders het gevoel krijgen niet voor niks te zijn gekomen, is het verkeersplein de ideale manier gebleken om de ouderbetrokkenheid op het gebied van verkeersonderwijs en verkeersopvoeding te vergroten."
- Laura Vriese

Het verkeer veilig voor iedereen, inclusief kinderen

Inclusiviteit staat centraal in dit magazine. En daarbij denken we aan alle weggebruikers, ook degenen die niet ervaren, bekwaam, vaardig en topfit zijn. Dus ook aan opgroeiende kinderen. Wat betekent dit?

Beperkingen en ontwikkelbehoeften van kinderen

Een aantal leeftijdgebonden beperkingen van kinderen speelt een rol voor hun verkeersdeelname. Daarnaast hebben ze nog lang niet zoveel kennis en ervaring als volwassenen. En vooral die ervaring is cruciaal voor veilig gedrag. Dus: veel oefenen in de praktijk. Kortom: als we willen dat het verkeer duurzaam veilig wordt voor iedereen, zullen we als volwassenen (opvoeders, ontwerpers en medeweggebruikers) ook rekening moeten houden met deze beperkingen en ontwikkelbehoeften van kinderen.

Structureel en integraal

Voor kinderen in deze leeftijd betekent het streven naar ‘nul vermijdbare ongevallen’, dat we het volgende moeten realiseren:

  • De verkeersomgeving (inrichting infrastructuur en het inherente effect daarvan voor het gedrag van de overige verkeersdeelnemers) is voldoende veilig om er op een verantwoorde manier zo zelfstandig mogelijk te kunnen ‘leren verkeren’.
  • Ouders worden gefaciliteerd voor hun rol als opvoeder. Faciliteren loopt hier uiteen van bewust maken en verleiden tot handhaven. (wanneer dit nodig is om de norm duidelijk te maken). Zie hiervoor ook dit artikel
  • Scholen geven elk leerjaar, naast actuele theorie, ook de belangrijke praktijklessen in elk leerjaar.
  • Gemeenten, scholen en hun partners zorgen er samen voor dat deze activiteiten structureel worden gerealiseerd, ieder vanuit de eigen rol en verantwoordelijkheid.

Ouders hebben een belangrijke rol en verantwoordelijkheid bij de verkeersveiligheid van hun kinderen

Deze werkwijze sluit aan bij wat SWOV aanbeveelt in het rapport ‘Maak van de nul een punt in Zuid-Holland’.

Het programma SCHOOL op SEEF biedt veel middelen om dit duurzaam te realiseren. Gemeenten hebben bij het opstellen van het collegeprogramma weer een unieke kans om de eigen rol voor de komende vier jaar te borgen.

Onderzoek laat zien: rol van ouders moet en kan sterker

Om kinderen voor en tijdens de basisschoolleeftijd en in de puberteit te begeleiden en op te voeden tot zelfstandige én veilige verkeersdeelnemers, is de rol van ouders van onschatbare waarde. Immers, veilig en zelfstandig verkeer leer je door veel te oefenen in de praktijk en door goed voorbeeldgedrag. En juist daar zijn ouders de aangewezen personen voor. Dit blijft ook in de puberteit zo, al realiseren ouders zich dat lang niet altijd.

Recent onderzoek van Tabula Rasa, in opdracht van zeven samenwerkende provincies en ROV’s en de Vervoerregio Amsterdam, laat zien dat hier nog een wereld te winnen is.

Druk, druk, druk…

Weliswaar vinden ouders verkeersveiligheid belangrijk voor hun kinderen, maar ze zijn hier zelf niet veel mee bezig omdat bewuste en actieve verkeersopvoeding het vaak aflegt tegen andere prioriteiten, het drukke gezinsleven en haast, op weg naar school.

Ik doe het toch al goed?

Veel ouders denken dat ze goed bezig zijn en dat verkeersopvoeding ook hun taak is. Toch zijn de kennis over het verkeer en inzicht in eigen gedrag niet altijd voldoende aanwezig. Ook geven ouders soms zelf het verkeerde voorbeeld en hebben ze niet in de gaten welke impact dit heeft voor hun kind.

Ouders hebben een belangrijke rol en verantwoordelijkheid bij de verkeersveiligheid van hun kinderen

Doordat de meeste ouders (gelukkig!) zelden een ongeluk van nabij meemaken, denken ze dat het wel meevalt met de verkeersonveiligheid. Ze beseffen niet hoe belangrijk het is dit onderwerp aandacht te geven in de opvoeding.

Vervolg

Ouders moeten dus veel meer verleid en gemobiliseerd worden om hun eigen rol en verantwoordelijkheid actiever in te vullen. ROV-ZH gebruikt de resultaten uit het onderzoek voor vervolgstappen, deels landelijk, in samenwerking met de partners in het onderzoek, en deels binnen de programma’s SCHOOL op SEEF en TotallyTraffic

Campagnes

"Maak een punt van Nul Verkeersslachtoffers" in 2018

Na de succesvolle start in september 2017 zijn we klaar voor uitvoeringsjaar 2018 van de campagne “Maak een Punt van Nul Verkeersslachtoffers”. En daar geven we uiteraard graag samen met u uitvoering aan. Sterker nog, het slaagt alleen als u allemaal meedoet!

De inzet van ROV-ZH dit jaar

Verbinden
Het belangrijkste wat we dit jaar samen met u willen doen, is het verbinden van de lopende en geplande activiteiten met de boodschap van de campagne. Wat betekent dit?

Door in de communicatie duidelijk te maken dat activiteiten als SCHOOL op SEEF, TotallyTraffic en campagne-acties allemaal passen binnen het streven naar nul wordt voor weggebruikers én partners duidelijk dat we samenwerken aan een groot gezamenlijk doel: een gebied zonder vermijdbare ongevallen.
De informatie op de websites zal daartoe worden uitgebreid, en via deze sites, facebook en twitter zullen we de samenhang en achtergronden zoveel mogelijk bekend en zichtbaar maken.

Alle gemeenten ontvangen bovendien een toolkit met de jaarkalender, een social mediakalender en teksten en beeldmateriaal, om te gebruiken in hun eigen media en publicaties. Andere geïnteresseerden kunnen deze toolkit uiteraard ook aanvragen. Dat kan via info@maakeenpuntvannul.nl.

Nieuwe doelgroepen en intermediairs

Vorig jaar maakten we al een start met het werven van nieuwe ambassadeurs in het bedrijfsleven. Dit wordt dit jaar in volle vaart doorgezet zoals u kunt lezen in dit artikel. In de column van Marc Schenk leest u meer over dit onderwerp.

Verder intensiveren we de inzet op het mobiliseren van ouders, zowel in SCHOOL op SEEF als TotallyTraffic. Hier komen nieuwe middelen voor. We werken daarbij natuurlijk samen met de SCHOOL op SEEF-verkeersleerkrachten en de TotallyTraffic-accountmanagers en -uitvoerders.

Tot slot zullen middelen worden ontwikkeld voor de doelgroepen uit het programma Fiets (verwacht in april).

Meedoen?

Wilt u partner worden in de campagne? Heeft u al activiteiten die inspirerend kunnen zijn voor anderen? Heeft u nieuws te melden voor op de website? Meld het via info@maakeenpuntvannul.nl.

Campagne Snelheid in 2018: help mee aan bekendheid en aan veilig gedrag!

Te hard rijden is een belangrijke oorzaak van verkeersongevallen. Volgens een schatting van SWOV rijdt 40 tot 60% van de automobilisten regelmatig harder dan de maximumsnelheid. Het grootste deel van de overtreders rijdt tot 10 km boven de limiet (dat wil zeggen: binnen de eerste schijf van het boetesysteem).

Regionale focus

Uiteraard past de snelheidscampagne onder ‘Maak een Punt van Nul Verkeersslachtoffers’. ROV-ZH maakt daarom voor ons gebied een serie aanvullende middelen. Die zijn dit jaar vooral gericht op snelheidsgedrag in de wijk. Zo komt er op de regionale radio- en tv-zenders een tv-spot en een radiospot. De website www.maakeenpuntvannul.nl is aangevuld met beelden, slogans en een quiz over het onderwerp. De tv- en radiospots zullen ook hier te vinden zijn.

Landelijke campagne

De campagne over snelheidsgedrag binnen de bebouwde kom, die sinds 2010 wordt gevoerd, richt zich vooral op automobilisten die maximaal 10-15 km te hard rijden op 30-, 50- en 60 km-wegen, omdat daar de meeste interactie plaatsvindt tussen automobilisten en kwetsbare verkeersdeelnemers en de gevaren het grootst zijn. De middelen voor deze campagne zijn te vinden op www.verkeersveiligheidscampagnes.nl.

Help mee!

Bestel en gebruik de middelen uit de landelijke toolkit. Deel de regionale middelen en updates actief via eigen sites en de sociale media. Samen bereiken we de weggebruikers in de hele provincie!

Uw acties op de kaart!

Is er een snelheidsactie in uw gemeente of regio? Laat het weten via info@maakeenpuntvannul.nl en we plaatsen hem op de kaart, ter inspiratie voor anderen!

Op de verkeersveiligheidagenda

MAART

19 MAART:

Start campagne Snelheid

26 MAART:

SCHOOL op SEEF-jubileumbijeenkomst Alblasserwaard-Vijfheerenlanden (Noordeloos)

APRIL

3 APRIL:

SCHOOL op SEEF-jubileumbijeenkomst Drechtsteden (Dordrecht)

18 APRIL:

Finale TotallyTraffic-wedstrijd CampagneCrew
Presentatie TotallyTraffic-website
Vergadering SCHOOL op SEEF-labelcommissie

JUNI

HALF JUNI:

Start campagne zomerBOB

JULI

4 JULI:

Vergadering SCHOOL op SEEF-labelcommissie

SEPTEMBER

15-22 SEPTEMBER:

Themaweek ‘Maak een Punt van Nul Verkeersslachtoffers’

19 SEPTEMBER:

EDWARD (European Day Without a Road Death)

20 SEPTEMBER: Schoolbrengdag Zuid-Holland
OKTOBER

HALF OKTOBER:

Start fietsverlichtingscampagne

17 OKTOBER:

Vergadering SCHOOL op SEEF-labelcommissie

DECEMBER

HALF DECEMBER:

Start campagne winterBOB

19 DECEMBER:

Vergadering SCHOOL op SEEF-labelcommissie

ACTUELE AGENDA

COLOFON

ROV Magazine is een product van ROV-ZH.

Redactie

Tappan Communicatie, Els Jelierse, Ada Aalbrecht

Foto's

Cover: Sebastiaan Nederhoed, Pag. 3: SWOV/CROW/Murk Schaafsma, pag. 4: René Zoetemelk i.o.v. ROV-ZH, pag. 7: CBS Juliana, pag. 8: Astrid Homan, pag. 6, 9, colofon: Shutterstock

Eindredactie

ROV-ZH

Redactieadres

ROV Magazine t.a.v. Ada Aalbrecht
ROV-ZH, Postbus 90602, 2509 LP Den Haag
tel. 070-441 62 36 / www.rovzh.nl
ac.aalbrecht@pzh.nl

Vormgeving

Tappan Communicatie, Den Haag.

Aanmelden nieuwsberichten ROV-ZH