PROV 2015

Periodiek Regionaal Onderzoek Verkeersveiligheid Zuid-Holland 2015

Dit jaar is de zesde editie van het Periodiek Regionaal Onderzoek Verkeersveiligheid Zuid-Holland (PROV Z-H) uitgebracht. In het PROV staat centraal het zelfgerapporteerde gedrag van verkeersdeelnemers van 15 jaar en ouder.

Thema’s

De thema’s waarover de respondenten worden geïnterviewd zijn onder andere snelheid, alcohol, drugs en medicijnen, gordelgebruik, fiets en e-bike en het gebruik van social media. Aan de orde bij de vraagstelling kwamen bijvoorbeeld het overschrijden van de voor genoemde thema’s gestelde norm, de ingeschatte pakkans en de risicoperceptie. Daarnaast wordt de mening gevraagd over verkeersveiligheidsmaatregelen (bestaande, intensivering daarvan en mogelijke nieuwe maatregelen).

Resultaten

In het PROV worden de resultaten weergegeven op het niveau van de regievoerders – de Metropoolregio Rotterdam Den Haag (MRDH) en het regiegebied van de provincie Zuid-Holland (RPZH) – op provinciaal niveau en op het niveau van de regionale projectgroepen verkeerveiligheid (RPV).
Daarnaast worden op provinciaal niveau de resultaten, afhankelijk van het onderwerp uitgesplitst naar de achtergrondkenmerken van de respondenten zoals geslacht, leeftijd en reismotief.

Resultaten gerelateerd aan snelheid en alcohol

Bij het thema snelheid zien we dat de groep automobilisten van 18-24 jaar op alle wegtypen binnen en buiten de bebouwde kom, met uitzondering van de 30 km/u wegen aangeeft harder te rijden dan de toegestane snelheidslimiet. De 60 plussers daarentegen rijden juist op de 30km/u wegen te hard en op de andere wegtypen niet. Beide leeftijdsgroepen behoren tot de zogenaamde focusgroepen uit de Beleidsimpuls Verkeersveiligheid. Zij behoren, samen met de fietsers tot deze risicogroepen, omdat zij veelvuldig zijn betrokken bij ernstige letselongevallen, al dan niet met dodelijke afloop.

Het thema snelheid geeft op regionaal niveau het volgende beeld. Zo is ten opzichte van 2013 in de RPV Holland Rijnland een daling van het percentage snelheidsovertreders te zien op alle wegtypen, zowel binnen als buiten de bebouwde kom. Deze daling is het sterkst op de autosnelwegen waar 120 km/u gereden mag worden (van 48% naar 18%). Een dergelijke sterke daling op dat wegtype is ook te zien in de RPV Alblasserwaard Vijfheerenlanden en Drechtsteden (resp. 42%-19% en 46%-24%).
Een stijging ten opzichte van 2013 van het percentage snelheidsovertreders is te zien op de 30 km/u wegen in de voormalige Haaglandse en stadsregio gemeenten van de MRDH. De stijging bedraagt dar respectievelijk 7 en 8 % .

Bij het thema alcohol, zien we dat de 60 plussers vaker dan de 18-24 jarigen, aangeven onder invloed van alcohol te rijden.
Op regionaal niveau is sinds 2013 in de RPV Drechtsteden een sterke stijging te zien van het percentage automobilisten dat onder invloed van alcohol nog rijdt (1% -5%).
Opmerkelijk is het resultaat dat in alle regio’s de kans dat men voor het rijden onder invloed wordt bekeurd (Pakkans) sterk is gedaald. De dalingspercentages variëren van 12 tot 18 %.

De bovengenoemde en de andere resultaten van het PROV zullen verder geanaliseerd moeten worden en de uitkomsten daarvan kunnen meegenomen worden bij de totstandkoming en aanscherping van de jaarlijkse actieprogramma’s verkeersveiligheid van de regio’st en eventueel de basis vormen voor de ontwikkeling van nieuw verkeersveiligheidsbeleid.

Zie ook het volledige rapport 'PROV Zuid-Holland 2015'.

Voor informatie kunt contact opnemen met Margreet Müller, 070-4416241