Handhaving

ONMISBAAR IN EEN INTEGRALE AANPAK

Als mensen zich ondanks een goede infrastructuur,  verkeerseducatie en communicatie niet veilig en volgens de regels gedragen is handhaving nodig als sluitstuk van de aanpak.

Wetgeving

De verkeerswetgeving is opgebouwd uit verschillende onderdelen. In een deel van de wetgeving is vastgelegd wat het juiste en veilige verkeersgedrag van de weggeruikers moet zijn om iedereen veilig aan het verkeer deel te kunnen laten nemen. Het hoofdbestanddeel is de Wegenverkeerswet, waarin onder andere de bepalingen van het rijden onder invloed en de verkeersmisdrijven zijn beschreven. Uitwerking voor bijvoorbeeld gedragsregels en verkeerstekens is terug te vinden in het Reglement Verkeersregels en Verkeerstekens 1990 (RVV 1990).

Naast de regels voor de weggebruikers zijn er ook regels voor de wegbeheerders in de verkeerswetgeving opgenomen. Zo is in het Besluit Administratieve Bepalingen inzake het Wegverkeer (BABW) is beschreven op welke manier verkeerstekens (borden/strepen/lichten) moeten worden uitgevoerd of kunnen worden toegepast. Naast deze reglementen en besluiten zijn er ook veel Uitvoeringsvoorschriften vastgesteld. Onder deze link zijn verschillende eisen en regels te vinden.

Communicatie

Handhaving en communicatie gaan hand in hand. Door verkeersgedrag te handhaven en mensen over de inhoud van de actie en over de handhaving in het bijzonder te informeren bereiken we een optimaal effect bereikt op het verkeersgedrag. Een mooi voorbeeld daarvan is de campagne Bob in de sportkantine, waar sporters en supporters in de kantine voorlichting krijgen en de politie controleert op alcoholgebruik onder automobilisten, afkomstig uit de sportkantines.

De communicatiemiddelen voor de thema’s uit de landelijke verkeersveiligheidscampagnes worden nationaal en regionaal vorm gegeven en aan de verschillende partners aangeboden.

Ook voor specifieke handhavingsprojecten worden eigen communicatie middelen ontworpen en ingezet. Zo zijn er brochures beschikbaar om informatie te verstrekken over het gewenste gedrag en de bijbehorende handhaving voor Oost-Europese weggebruikers in Nederland. Ook zijn er brochures beschikbaar waarin de verlichtingseisen voor de verschillende motorvoertuigen zijn beschreven en door de politie worden gebruikt bij verlichtingscontroles.

De bij het ROV-ZH beschikbare middelen zijn onder andere:

Verkeersregels en verkeerstekens

Dit boekje “RVV 1990” is samengesteld door ROV-ZH in samenwerking met politie/VVN en wordt onder andere beschikbaar gesteld aan politiemensen en (rij) opleiders en bv. aan ouderen tijdens informatie middagen en BROEM-cursussen. U kunt het boekje hier bestellen (zo lang de voorraad strekt).

Brochures verkeersveiligheid Oost-Europese weggebruikers

In Zuid-Holland maar ook in een aantal andere provincies werken in met name de land- en tuinbouw veel Oost-Europese werknemers.  Deze brochure geeft in 4 talen uitleg over het verkeersveiligheidsbeleid in Nederland. Aan de orde komen verkeersveiligheidsregels, politiecontroles, rijden onder invloed, autogordels, telefoneren en boetes.

De brochures worden verspreid naar de politiekorpsen in ZH. Via de politie worden ze ook verspreid naar die wijken/gebieden waar deze personen wonen/werken bv. pensions/hotels/vakantiecentra/ uitzendbureaus. Gemeenten die de brochure ook willen verspreiden kunnen contact opnemen met het regionale politiekorps of met het ROV-ZH. Ook voor de bestanden in drukversie kunt u het ROV-ZH benaderen. De pdf's zijn via het politie-kennisnet ook aan alle andere politiekorpsen beschikbaar gesteld.

U kunt de brochures hier in verschillende talen downloaden:

Projecten

Een mooi voorbeeld van een handhavingsproject is “Veilig verkeer Ik doe mee!” Het project is gestart in 2012 rond handhaving op 20 locaties in de regio’s Alblasserwaard-Vijfheerenlanden, Drechtsteden en de Hoeksche Waard en is intussen uitgebreid met diverse handhavings- en communicatieve acties in deze regio’s.