Beleid en plannen

Maak een Punt van Nul Verkeersslachtoffers

Ieder verkeersslachtoffer is er een teveel. Daarom nemen we in Zuid-Holland als uitgangspunt, dat in ons gebied een verkeerssysteem zonder vermijdbare verkeersongevallen de norm moet worden. Daarom accepteren we niet dat verkeersdeelname in Zuid-Holland slachtoffers vergt. Nul vermijdbare slachtoffers is onze norm. Overheden, publieke en maatschappelijke organisaties, scholen, bedrijven en alle individuele weggebruikers hebben hier ieder een verantwoordelijkheid en een eigen rol in. Met de publiekscampagne "Maak een Punt van Nul Verkeersslachtoffers" roepen we alle verkeersdeelnemers, overheden, bedrijven en andersoortige organisaties op mee te werken aan verkeer zonder vermijdbare ongevallen.
In diverse provincies is een "nul-missie" omarmd. 
U kunt de visie van ROV-ZH voor 2017-2020 hier downloaden.

Beleid en plannen

 

Programma Fietsveiligheid

In 2018 is het Programma Fietsveiligheid opgesteld, een programma dat voortdurend in ontwikkeling blijft. Het programma biedt de kaders voor de activiteiten van ROV-ZH en partners om de verkeersveiligheid van fietsers van 0 tot 100 jaar te versterken. Bij het programma hoort een aantal projectbladen van bestaande en nieuw te ontwikkelen projecten. ROV-ZH en de regio's voeren samen met partners pilotprojecten uit om deze projectbladen compleet te maken. 

U kunt het Programma Fietsveiligheid hier downloaden.
U kunt de projectbladen hier downloaden. Meer informatie is te verkrijgen bij ROV-ZH, Wil de Moor, .

 

Een aantal landelijke plannen en programma’s biedt kaders voor het beleid en de aanpak van verkeersveiligheid in de Zuid-Hollandse regio’s.  De plannen van deze regio’s vindt u op de pagina ROV-ZH en de regio. Landelijk beleid en plannen zijn:

Structuurvisie Infrastructuur en Milieu

In deze visie zijn de volgende gezamenlijke doelstellingen vastgelegd voor verkeersveiligheid:

  • Een reductie van het aantal verkeersdoden tot maximaal 500 in 2020;
  • Een reductie van het aantal ernstig verkeersgewonden tot maximaal 10.600 in 2020;
  • Behoud van een plaats in de top vier van de Europese Unie.
  • De registratie van verkeersdoden en ernstig verkeersgewonden blijft op een voldoende niveau gehandhaafd.

U kunt de Structuurvisie Infrastructuur en Milieu hier downloaden. 

Strategisch Plan Verkeersveiligheid

Het beleid in het Strategisch Plan Verkeersveiligheid (SPV) 2008-2020 is gebaseerd op drie pijlers:  samenwerking, integrale aanpak en Duurzaam Veilig. Het plan wordt uitgevoerd langs twee lijnen. De eerste lijn bouwt met generieke maatregelen voort op het succes van de afgelopen jaren, waarin al goede resultaten zijn behaald. Een voorbeeld daarvan is permanente verkeerseducatie. De tweede lijn richt zich op specifieke aandachtsgebieden. Die aandachtsgebieden komen voort uit analyses van ongevalsgegevens en uit analyses van trends die de komende jaren de verkeersveiligheid kunnen beïnvloeden. U kunt hier het SPV 2008-2020 (pdf) downloaden. Het  SPV2030 voor de periode 2020-2030 is in december 2018 naar de Tweede Kamer gestuurd. U kunt hier meer lezen over de hoofdlijnen en de ontwikkeling.

Beleidsimpuls Verkeersveiligheid

In het Bestuurlijk Koepeloverleg Infrastructuur en Milieu van juni 2011 is besloten dat het Strategisch Plan 2008-2020 een impuls nodig heeft, gericht op de doelgroepen waarmee het nog niet goed (genoeg) gaat. De impuls is gericht op de drie focusgroepen: jonge beginnende bestuurders, ouderen en fietsers. De bijstelling in de Beleidsimpuls is tot stand gekomen door samenwerking tussen marktpartijen, maatschappelijke partners, kennisinstituten en alle overheden.
U kunt de Beleidsimpuls Verkeersveiligheid hier downloaden.