INTERVIEW

Wilma Slinger

SEEF OP SCHOOL

De SEEF-factor

UNIEKE SAMENWERKING

aan verkeersveiligheid middelbare scholieren in twee regio's

MIS DIT NIET

Opvallende zaken op de verkeersveilig- heidskalender

Abonneer op ROV Magazine
Magazine archief

STAP VOOR STAP VERDER IN KENNISONTWIKKELING OP HET TERREIN VAN BEÏNVLOEDING

EEN INTERVIEW MET WILMA SLINGER

Gedragsbeïnvloeding en het onderwerp verkeerseducatie daarbinnen zijn cruciaal voor een succesvolle aanpak van verkeersveiligheid. ROV-magazine interviewt een expert met een belangrijke rol op dit terrein: Wilma Slinger werkt sinds 2000 bij het KpVV (de taken van dit kennisplatform zijn sinds 2014 onderdeel van de organisatie CROW) als projectmanager Verkeer en Vervoer en is vanuit haar rol en functie de spin in het web van kennisontwikkeling en –borging op het vlak van verkeerseducatie en gedragsbeïnvloeding in ons land. Met bevlogenheid en veel kennis gaf ze antwoord op onze twee vragen.

Wat zie jij als belangrijkste verworvenheden van de afgelopen periode op het terrein van verkeerseducatie en gedragsbeïnvloeding?

“Het enkele feit, dat er met “het paarse boek ” op een gestructureerde manier kaders zijn gegeven voor Permanente Verkeerseducatie is al bijzonder: het heeft enorm geholpen om bij verkeerseducatie

“Al zal nodig blijven, dat de overheid de kennisontwikkeling en –borging samen met de regio’s blijft faciliteren”

verder te kijken en denken dan het basisonderwijs. De nadien ontwikkelde Educatieve Checklist is een andere grote verworvenheid: er zijn inmiddels maar liefst 54 producten gecheckt a.d.h.v. de criteria uit dit instrument. Bijzonder is, dat daarbij is samengewerkt

met zowel de regio’s als de producenten. Een aantal ontwikkelaars heeft aan de hand van toetsingsproces en –resultaten aanpassingen gedaan aan hun documentatie en aan hun producten. Een mooi resultaat!”

Welke ontwikkelingen en uitdagingen zie je?

“Permanente Verkeerseducatie komt geleidelijk in het bredere kader van Gedragsbeïnvloeding te staan. Dit opent deuren naar nieuwe samenwerkingspartners en thema’s. Een voorbeeld is de samenwerking met apotheken en huisartsen bij het project “Verantwoord Medicijngebruik in het Verkeer”. Inzichten vanuit disciplines als de verkeerspsychologie en de onderwijskunde worden steeds meer betrokken. De druk op de bij overheden beschikbare middelen groeit en daarmee wordt de roep om kennis over de effecten van gedragsinterventies luider. We staan dus voor de uitdaging om de relatie tussen de interventies en het gedrag steeds beter in beeld te brengen en daar de conclusies uit te trekken. Vanuit KpVV hebben we om overheden te helpen met het formuleren van scherpe projectplannen onder andere geëxperimenteerd met de SUMO-methodiek , die al veel wordt toegepast bij Beter Benutten. Met deze methodiek wordt systematisch gekeken naar de exacte doelgroep en welk deel daarvan uiteindelijk moet worden benaderd, hoe dit het best kan en of wordt bereikt wat is beoogd. Het is een manier om te helpen focussen en zo de beschikbare instrumenten steeds doelmatiger te gaan inzetten. Echte evaluatie is niet eenvoudig. Stap voor stap gaan we er – samen met SWOV, de regio’s en de producenten – wel mee experimenteren en trachten de kennis verder te brengen. Een andere belangrijke uitdaging is om verkeersgedrag in een breder

wilma-slinger.jpg

Wilma Slinger

maatschappelijk verband te zien, als uiting van normen en waarden. Het is belangrijk aan te sluiten bij bewegingen zoals “op weg naar nul”, waarbij veel meer bottom-up wordt gewerkt. Niet alles hoeft van de overheid te komen, veel partijen hebben parallelle belangen. Al zal nodig blijven dat de overheid de kennisontwikkeling en borging samen met de regio’s blijft faciliteren!”

Meer lezen?

Onlangs is het boek “Mobiliteit en Gedrag” verschenen, met de actuele stand van de kennis over dit onderwerp. Het boek is te bestellen via de links bij dit artikel. De Educatieve Checklist en het rapport ““Permanente Verkeerseducatie. Bereikte mijlpalen en toekomstige uitdagingen” zijn gratis te downloaden via de CROW-site. U vindt de links hieronder.
Voor de zomer verschijnt te nieuwe “Toolkit Permanente Verkeerseducatie”, die laagdrempeliger is dan de huidige versie. Ook deze zal via de CROW-site te raadplegen zijn.

Maak kennis met...

Sinds 29 januari is een deels vernieuwde groep bestuurlijke verkeersveiligheidsambassadeurs actief in de Zuid-Hollandse regio’s. Ze hebben een gezamenlijke missie:

“Ieder verkeersslachtoffer is er een teveel. Een veilig verkeer is de gezamenlijke verantwoordelijkheid van overheden, bedrijven, scholen, organisaties en (groepen en/of individuele) burgers. We streven naar een cultuur in Zuid-Holland waarbij ernstige verkeersongevallen niet als vanzelfsprekendheid worden gezien, maar als een probleem, dat zo ver mogelijk moet en kan worden teruggedrongen door een gezamenlijke inzet van allemaal.

Wij nemen onze verantwoordelijkheid en we roepen u en jou op verantwoordelijkheid te nemen binnen eigen mogelijkheden en omgeving om dit samen te realiseren”. Ieder van hen heeft natuurlijk ook een persoonlijke “drive” waarom zij of hij voor de rol van verkeersveiligheidsambassadeur heeft gekozen. Daarnaast hebben de ambassadeurs zo hun eigen doelen waarvoor ze zich de komende jaren sterk willen maken.

RIK VAN DER LINDEN

In deze en de volgende edities van het ROV-magazine zullen de ambassadeurs bij toerbeurt in een gefilmd portret vertellen over hun persoonlijke drive en doelen. Rik van der Linden is de eerste in de rij. Aan het eind van het filmportret geven de ambassadeurs het camerastokje door aan iemand uit hun regio, die zich ook hard maakt voor verkeersveiligheid.

U kunt kennismaken met Rik zien in het eerste filmpje. Nu ook al nieuwsgiering naar wat de anderen drijft? Klik op de naam en lees het!

HILDE NIEZEN

Drive

Ik wil graag de fietsveiligheid hoog op de agenda zetten. In Midden-Holland zijn veel scholen waar kinderen en jongeren op de fiets naar toe gaan. Dat willen we graag zo houden, maar het vraagt ook om een veilige omgeving én goede verkeerseducatie. Daarnaast hebben we steeds meer eBikes in het verkeer. Mensen fietsen daardoor sneller en verder, ook een ontwikkeling die iets nieuws vraagt van de inrichting van onze wegen en het regionale netwerk.

Doelen

Veel basisscholen zijn al intensief bezig met het programma SCHOOL op SEEF. Het mooie van dat programma is dat schoolleiding, ouders, de wijkagent en de gemeente de krachten bundelen. Maar ook bij de middelbare scholieren is er nog veel te winnen. Ik zou graag willen dat alle scholen meedoen met zo'n programma.
In de fysieke infrastructuur zou ik graag een paar van de gevaarlijkste punten voor fietsers in Gouda aanpakken en ook de quick wins binnenhalen: alle overbodige paaltjes en andere obstakels halen we weg, de paaltjes die wel echt nodig zijn worden ingeleid zodat botsingen voorkomen worden”.

HANS VAN LITH

Drive

Als portefeuillehouder Verkeer en Vervoer binnen de Gemeente Hellevoetsluis ben ik zeer nauw betrokken bij het onderwerp. Met veel enthousiasme omarm ik dan ook het ambassadeurschap, niet alleen voor Hellevoetsluis, maar voor de hele regio. Het streven naar 0 verkeersslachtoffers is een gezamenlijke verantwoordelijkheid.
Mijn idee is dat gedrag en bewustwording van dat gedrag een grote rol speelt bij het vergroten van de verkeersveiligheid. Ik presenteer mijzelf zo veel als mogelijk als ambassadeur bij mijn collega’s. Door in veel gesprek te gaan probeer ik het programma zo goed voor het voetlicht te brengen. Natuurlijk probeer ik waar mogelijk zo concreet mogelijk te zijn. Leerlingen van een Hellevoetse basisschool nodigden mij uit omdat zij zich zorgen maakten om een aantal knelpunten rond hun school. Daarop bracht ik samen met

beleidsmedewerkers een bezoek aan de school. De ideeën van de leerlingen zijn omgezet in een aantal concrete aanpassingen in de buitenruimte. Deze aanpassingen zullen op korte termijn worden uitgevoerd. Dat vind ik mooie projecten, omdat we dan uitgaan van de initiatieven van de weggebruikers zelf! Ik hoop dan ook dat de andere scholen in Hellevoetsluis gaan volgen.

Doelen

Kinderen begeleiden in hun eerste stappen in het verkeer. Ouders bewustmaken van hun voorbeeldrol. En ouderen begeleiden in het zo lang mogelijk zelfstandig mobiel blijven. Veiligheid in het verkeer is van alle leeftijden en alle doelgroepen. Als ambassadeur streef ik ernaar om overheden, organisaties, bedrijven, scholen en inwoners te betrekken bij dit onderwerp!

JOHAN VAN BUUREN

Drive

Voor mij staat met stip op 1 het verbeteren van de veiligheid voor kwetsbare verkeersdeelnemers. Neem bijvoorbeeld onze jeugdige inwoners… ik heb zelf ook kinderen en weet uit ervaring hoe belangrijk het is dat zij zich veilig kunnen verplaatsen. Belangrijk vind ik ook het ‘terugleggen’ van de verantwoordelijkheid bij de gebruikers (lees: inwoners). Onveilige situaties creëren we namelijk samen en die worden echt niet alleen veroorzaakt door de ander! Uiteraard draagt de overheid wel zorg voor een optimale inrichting van de openbare ruimte. Niet minder belangrijk is het betrekken van inwoners en ruimte geven voor plannen en initiatieven. Een mooi voorbeeld is het project Buurt Bestuurt in Oud-Beijerland. Een aantal bewoners hield onlangs een flyeractie bij een oversteekplaats.

Voor mij staat vast: bewoners een actieve rol geven en hen mee laten denken over verkeersveilige oplossingen werkt! Veel beter dan wanneer het van bovenaf wordt opgelegd.

Doelen

Mijn missie is geslaagd wanneer iedereen (inderdaad, het klinkt ambitieus) zich niet alleen bewust is van de gevaren en risico’s op de weg, maar zich daarvoor ook verantwoordelijk weet. En met hart en hoofd beseft niet de enige verkeersdeelnemer te zijn.

BRAM MEIJER

Drive

Ik maak me hard voor verkeersveiligheid in Westland. In deze regio zijn enorm veel economische activiteiten. Dagelijks rijden er honderden vrachtwagens over de smalle wegen door onze gemeente. Tegelijkertijd fietsen duizenden scholieren tussen de dorpskernen van en naar school. Ik wil dat deze kinderen zich te midden van de bedrijvigheid veilig kunnen verplaatsen. Het schoolthuis project is daar een voorbeeld van. Samen met scholen, ouders en kinderen lossen we knelpunten op de school-thuisroute.

Doelen

Als de nul een punt wordt! In een regio waar de hoeveelheid verkeer alsmaar toeneemt, is aandacht voor verkeersveiligheid een noodzaak. Als iedereen – van jong tot oud – zich gedraagt in het verkeer zoals het hoort, zijn we met zijn allen een stuk veiliger op weg. Dat is mijn missie.

GUUS ELKHUIZEN

Het portret van Guus Elkhuizen wordt in de volgende editie van het magazine opgenomen.

KEES BOENDER

Het portret van Kees Boender wordt in de volgende editie van het magazine opgenomen.

MARNIX TROUWBORST

Drive

We streven ernaar om van Goeree-Overflakkee een verkeersveilig eiland te maken. Onze slogan is niet voor niets Goeree-Overflakkee gaat voor veilig! Als verkeersambassadeur zet ik me in deze doelstelling te halen. Verkeersveiligheid is belangrijk voor iedereen. Of je nu als voetganger deel uit maakt van het verkeer of als je op de fiets, de scooter of in de auto zit.

Op Goeree-Overflakkee werken we al jaren samen in de Regionale Projectgroep Verkeersveiligheid. De focus ligt op gedragsbeïnvloeding van de verkeerdeelnemers. We organiseren daarvoor projecten van 8 tot 80 jaar.

Doelen

Met elkaar hebben we al veel bereikt! Zo hebben al veel scholen een verkeersouder. Ook hebben al veel scholen het label SCHOOL op SEEF gekregen. Daarnaast organiseren we verkeersmarkten, workshops voor jonge en oudere automobilisten, verkeersveiligheidsdagen toegespitst op de landelijke omgeving. Maar verkeersveiligheid gaat verder dan dat. We besteden veel aandacht aan de bereikbaarheid en verkeersveiligheid op Goeree-Overflakkee. De infrastructuur dus. Na overleg met Rijkswaterstaat (RWS) zijn twee gevaarlijke kruisingen op de N57 veranderd in turborotondes. We vragen RWS ook regelmatig de N59 te verbeteren. Met de provincie hebben we heel goede contacten. Er worden verschillende projecten voorbereid ter verbetering van de verkeersveiligheid op de N215. Ook de overleggen met het waterschap zijn belangrijk. Verkeersveiligheid kun je nu eenmaal niet in je eentje bereiken.
Alleen samenwerk maakt sterk!

Wie heeft de SEEF-factor?

Met ingang van het nieuwe schooljaar kunnen personen en ideeën in aanmerking komen voor het predikaat “de SEEF-factor”.

Wat is “de SEEF-factor”?

Waarschijnlijk kent u ze wel: die leerkrachten of ouders of andere betrokkenen die met bijzondere toewijding of creativiteit werken aan de activiteiten voor de verkeerseducatie en verkeersveiligheid van de leerlingen in en rond de school. Of de bijzonder lumineuze ideeën voor acties of materialen, die navolging verdienen. Grote kans, dat deze persoon of dit idee “de SEEF-factor” heeft!

Personen of ideeën hebben “de SEEF-factor” als ze binnen het programma SCHOOL op SEEF passen en een inspirerend voorbeeld zijn voor anderen. Het idee of de inzet van de persoon moet bijdragen aan een of meer van de zeven doelstellingen van SCHOOL op SEEF (zie kader)

Wat levert “de SEEF-factor” op?

Als de Jury de SEEF-factor in u of in uw idee herkent dan ontvangt u daarvoor de wisseltrofee (zie afbeelding), die u een half jaar in bezit mag houden. U ontvangt ook een miniatuurversie van de trofee (om te behouden). Bovendien komt er een cameraploeg bij u op bezoek om u en eventueel andere direct betrokkenen te portretterren in een reportage voor de website www.schoolopseef.nl.

Jury en voordrachten

De voordrachten voor "de SEEF-factor" worden beoordeeld door een deskundige Jury onder leiding van verkeersveiligheidsambassadeur Kees Boender (Alblasserwaard-Vijfheerenlanden). U kunt de kandidaten en ideeën voor de eerste ronde van "de SEEF-factor" tot 1 juni voordragen. De Jury bepaalt in juni wie de winnaar is voor deze eerste ronde. Een tweede ronde voor het indienen van kandidaten sluit op 1 oktober 2015. U vindt meer informatie en een aanmeldformulier op deze pagina.

De zeven doelen
van SCHOOL op SEEF:

 • De schoolomgeving en de schoolroutes zijn veilig ingericht.
 • Er vindt theoretisch verkeersonderwijs plaats in alle leerjaren.
 • Er vindt praktisch verkeersonderwijs plaats in alle leerjaren.
 • Er wordt met de ouders gecommuniceerd over verkeersveiligheid.
 • Er vindt (indien nodig) handhaving plaats die is afgestemd op de specifieke situatie.
 • Er wordt gestimuleerd zoveel mogelijk met de fiets of lopend naar school te gaan.
 • De aanpak is structureel en is verankerd in een goede organisatiestructuur.

Met de overhandiging van de praktische-verkeerseducatiemethode “Verkeerskunsten” aan docent Arjen Visser van Pabo Inholland Dordrecht heeft verkeersveiligheidsambassadeur voor Drechtsteden Rik van der Linden (wethouder van Dordrecht) op 27 maart het startsein gegeven voor het eerste gastcollege “SCHOOL op SEEF” voor een groep tweedejaars studenten van deze opleiding.

Leerlingen worden in het basisonderwijs begeleid naar zelfredzaamheid, ook in het verkeer. Frequente praktijklessen en samenwerking tussen leerkrachten en ouders is hierin cruciaal.

Deze onderwerpen hebben een centrale plek in SCHOOL op SEEF. Het is fantastisch, dat ook Inholland haar deuren heeft geopend voor lessen over deze onderwerpen. De opleider is – na de Pabo’s van de Haagse en de Leidse Hogeschool – al de derde Pabo die dit doet. SCHOOL op SEEF verwerft zo een goede plek in de opleiding aan steeds meer studenten.

Rik van der Linden overhandigde vorig jaar al een set materialen aan ROC Albeda voor gebruik in de opleiding tot Onderwijsassistent.

Totally Traffic Awards 2015

Ook in 2015 looft het ROV-ZH een Award uit. Hierbij geldt een nieuwe opzet: scholen kunnen plannen voor schooljaar 2015 - 2016 èn personen voordragen.

Plannen schooljaar 2015 - 2016

In het afgelopen jaar is een flink aantal eigentijdse modules beschikbaar gekomen waar docenten zelf eenvoudig mee aan de slag kunnen. Hierdoor is nu een flink aantal goede “doe-het-zelf lessen” voorhanden. We dagen scholen daarom uit om voor het nieuwe schooljaar plannen te maken waarin veel eigen inzet van de docenten is verwerkt. Scholen hebben even de tijd voor het ontwikkelen van deze plannen: de voordracht hoeft pas op 1 juni binnen te zijn. Bovendien kunnen scholen zich natuurlijk laten adviseren door de accountmanager TotallyTraffic in de eigen regio!

Personen

Werkt op uw school een coördinator verkeer of een docent, die bijzonder veel doet voor de verkeersveiligheid en verkeerseducatie? Dan verdient die persoon het om in het zonnetje gezet te worden! Draag hem of haar voor voor de TotallyTraffic Award.

Voordrachten en uiterste datum

Voordrachten kunnen schriftelijk of per e-mail worden ingediend bij:

ROV-ZH
Zuid-Hollandplein 1
2596 AW DEN HAAG
info@totallytraffic.nl

U heeft nog even tijd om de plannen en de voordracht voor te bereiden: de deadline voor indienen is 1 oktober 2015.

Jury en prijzen

Na de sluitingsdatum voor inzending beslist een deskundige Jury met Rik van der Linden (verkeersveiligheidsambassadeur voor Drechtsteden en wethouder van Dordrecht), Egbert Visser (voormalig hoofd Verkeer en Vervoer van het Stadsgwest Haaglanden) en Willem van Ouwerkerk (schoolleider van de enige TotallyTraffic TOP-school, de Groene Hart Praktijkschool in Alphen aan den Rijn) en over de toekenning van de prijzen.

Meer weten?

Meer informatie over de categorieën, de wijze van voordragen, de prijzen en de Jury is te vinden in de factsheet TotallyTraffic Award 2015, die u hier kunt downloaden.

CAMPAGNETALENT OP
ZUID-HOLLANDSE SCHOLEN!

De TotallyTraffic leerlingenwedstrijd “Ik wil je zien! Hoe zou jij dat doen?” heeft dit jaar weer een aantal geweldige campagne-uitingen opgeleverd. De jury had het maar wat moeilijk om uit de 259 inzendingen de beste te kiezen.

De opdracht

Net als in de voorgaande jaren zijn brugklassers en tweedejaars leerlingen in het Voortgezet Onderwijs gedurende de periode van de fietsverlichtingscampagne in 2014 uitgedaagd om een campagne-uiting te maken waarmee ze leeftijdgenoten verleiden goed verlicht te fietsen in het donker. Dit jaar mochten ze daarbij posters, clips of raps insturen of zelf een campagne-vorm bedenken.

Inzendingen en winnaars

Er zijn dit jaar maar liefst 173 posters, 45 strips, vijf raps en 36 kledingstukken ingestuurd.

let-it-shine.jpg

De prijs voor de beste poster is toegekend aan Gina van Eeden en Julia de Mos, leerlingen uit klas 2G van ISW Sweelincklaan in ‘s-Gravenzande. De meiden wonnen elk een fluorescerende fiets.

De winnende cartoon is gemaakt door Jaap Hulst en Stijn de Jong leerlingen uit klas .A1B van het Driestar College, locatie Gouda. De jongens ontvingen daarom elk een mini-tablet.

wie-is-hier-cooler.jpg

Siham Chourak, leerlinge van de Groene Hart Praktijkschool in Alphen aan den Rijn maakte het winnende ontwerp in de door de school zelf toegevoegde wedstrijdcategorie kledingstukken: een grappig t-shirt

met lichtgevende print. Ook Siham ontving voor haar inzending een fluorescerende fiets.

De winnende rap tenslotte, is gemaakt door Gerben den Hartog en Ruben Verzijl, leerlingen uit klas 1G van Het Gilde in Gorinchem. Het leverde hen studietijd op voor het opnemen van hun rap bij een professionele producer. U beluistert het resultaat hier:

Een bijzonder posterontwerp kwam van de hand van Hannah Groenewegen en Meike Verduijn uit klas H1E van het Driestar College in Gouda. De jury was erg onder de indruk van de artistieke kwaliteit van het ontwerp. Daarom kende de jury dit ontwerp een eervolle vermelding toe. De maaksters ontvingen een set tekenmaterialen.

Alle winnende inzendingen worden gebruikt in de campagne en in het materiaal voor de leerlingenwedstrijd in 2015. Alle winnaars zullen meewerken aan het jureren bij de wedstrijd in 2015.

Alle inzenders ontvingen natuurlijk een leuke TotallyTraffic gadget als dank voor hun inzending.

U vindt meer over de wedstrijd, jury en inzendingen op www.totallytraffic.nl/ikwiljezien

CAMPAGNENIEUWS

Een zonovergoten welkom was het voor Bob, op zaterdag 7 maart bij SV Scheveningen. Regionaal ambassadeur verkeersveiligheid Bram Meijer (MRDH) en de Haagse wethouder Rabin Baldewsingh verzorgden er samen met voormalig top-arbiter Mario van der Ende de officiële aftrap voor de campagne “Bob in de Sportkantine”, editie 2015.

’s Avonds besteedde ook ADO Den Haag tijdens de wedstrijd tegen sc Heerenveen ruimschoots aandacht aan de campagnestart. Ook andere clubs, gemeenten en regio’s hebben stilgestaan bij het begin van de campagne met een officieel startmoment. De campagne loopt tot half juni in Holland Rijnland, Midden-Holland en het Haaglandengebied van de Metropoolregio Rotterdam Den Haag.

De campagne 2015 in getallen:

 • ROV-ZH heeft in 2015 aan ruim 400 clubs het campagnepakket toegestuurd.
 • Het BobSport campagneteam gaat bij 24 clubs in gesprek met sporters en supporters.
 • De Bob sponsorborden zijn te vinden langs de velden van 70 sportclubs.
 • Er worden meer dan 30 IVA-trainingen (Instructie Verantwoord Alcoholgebruik) gegeven aan barpersoneel van sportkantines.

Hoe goed ken jij Bob?

Met de facebookquiz “Hoe goed ken jij Bob?” dingen clubs in de regio’s Haaglanden, Holland Rijnland en Midden-Holland in de periode van maart tot en met juni 2015 mee naar een optreden van de 3FM DJ’s. Sporters en supporters verzamelen punten voor hun club met de quiz. De club die BOB aan het eind van dit seizoen het best kent, wint de hoofdprijs.

In maart is het Instituut voor Verantwoord Medicijngebruik (IVM) in opdracht van ROV-ZH begonnen met het geven van workshops voor apothekersassistenten en het geven van gastlessen op de ROC-opleidingen voor apothekersassistenten. Dit is de tweede fase in de Campagne Verantwoord Medicijngebruik in het verkeer.

De campagne is vorig jaar in november gestart met het verzenden van folders en brochures naar alle apotheken en huisartsen in de provincie Zuid-Holland.

De workshops worden gemiddeld door 16 personen bezocht. Het is de bedoeling dat er dit jaar 14 workshops voor apothekersassistenten en 10 gastlessen op ROC’s in de provincie Zuid-Holland georganiseerd zullen worden. Met de in de workshop verkregen informatie kunnen apothekersassistenten beter voorlichting geven aan gebruikers van medicijnen. Vooral bij de eerste uitgifte van een medicijn is dit nodig.

ROV-ZH vindt het geven van goede voorlichting aan medicijngebruikers belangrijk, omdat er jaarlijks in Nederland naar schatting enkele tientallen

“Dit jaar 14 workshops voor apothekersassistenten en 10 gastlessen op ROC's”

mensen overlijden ten gevolge van medicijngebruik in het verkeer. Soms kan een minder zwaar middel worden voorgeschreven met hetzelfde effect op de gezondheid, maar met minder effect op de rijvaardigheid. Het IVM heeft in opdracht van ROV-ZH folders gemaakt, die de in de apotheken beschikbaar zijn voor de gebruikers van medicijnen. Deze zijn te bestellen via rovinfo@pzh.nl.

medicijn-veilig-verkeer.jpg

Begin juni lanceert het Ministerie van IenM de “Partnersite Verkeersveiligheidscampagnes”. Deze site is bestemd voor maatschappelijke en bestuurlijke partners (gemeenten en regio’s) die met verkeersveiligheid in het algemeen en campagnes in het bijzonder aan de slag willen gaan. Het ROV-ZH is bij de ontwikkeling van deze site betrokken. Met deze site wordt het voor de partners zo makkelijk mogelijk om met hun eigen media en activiteiten aan te haken bij de landelijke verkeersveiligheidscampagnes Bob, Afleiding, Snelheid en Verlichting. Doel is uiteindelijk om van elkaar te leren en inspiratie op te doen voor inzetten van verkeersveiligheidscampagnes.

De site geeft uitgebreide informatie en achtergronden over deze campagnes. Ook kunnen partners:

 • op deze site de beschikbare campagnematerialen downloaden en/of bestellen;
 • op de hoogte blijven;
 • inzicht krijgen in resultaten van de campagnes;
 • zien welke organisaties bij de campagnes betrokken zijn.

Oproep: Deel uw regionale of lokale voorbeelden!

Naast informatie over de landelijke campagnes wordt ook een deel van de site gereed gemaakt voor regionale acties en campagnes, zoals de campagnes Verantwoord Medicijngebuik en Slik op de Weg. We zijn dan ook op zoek naar regionale en lokale voorbeelden om op deze site te zetten. Heeft u een inspirerend en succesvol voorbeeld dat u graag wilt delen met collega’s, stuur het op naar rovinfo@pzh.nl zodat wij het op de site kunnen zetten.

UNIEKE SAMENWERKING AAN VERKEERSVEILIGHEID MIDDELBARE SCHOLIEREN IN TWEE REGIO'S

Met twee regio’s, twee waterschappen, 12 gemeenten, de scholen voor Voortgezet Onderwijs (VO) en het ROV-ZH wordt dit jaar op een bijzonder brede manier samengewerkt aan de verkeersveiligheid van de leerlingen in Alblasserwaard-Vijfheerenlanden en Drechtsteden.

Het schoolroute-onderzoek uit 2008-2009 wordt herijkt door een digitale inventarisatie onder de leerlingen van alle 38 schoollocaties voor VO in het gebied. “Het waterschap vindt verkeersveiligheid belangrijk”, aldus Kees-Jan Boer (medewerker Beheer en Beleid bij team wegbeheer van Waterschap Rivierenland), zeker ook voor deze doelgroep. “Veel van de wegen in het buitengebied zijn in beheer bij de waterschappen en vormen belangrijke routes voor de middelbare scholieren.

Uit de cijfers blijkt, dat juist die groep relatief veel risico loopt om bij een ongeval betrokken te raken, dus dit blijft aandacht vragen. Het onderzoek zal ons helpen focussen op het oplossen van de belangrijkste knelpunten!”

Voor de invulling van het onderzoek wordt schoolroute.nl gebruikt, de digitale module uit het programma TotallyTraffic waarmee leerlingen zelf de knelpunten op hun routes in beeld kunnen brengen. Bureau DTV Consultants staat aan de lat voor de begeleiding en uitvoering van het onderzoek.

Projectleider Arwin de Hoog is heel enthousiast “Er zit nogal wat nieuws aan dit tweede onderzoek.

Het is bijzonder dat er nu twee regio’s en daarin aanwezige partijen samenwerken, en dat er –meer dan bij het eerste onderzoek- een beroep op de scholen wordt gedaan om als maatschappelijke partners mee te werken. Leuk is ook, dat DTV sociale media als Facebook zal gaan gebruiken om de leerlingen te betrekken. Daarbij is er voor leerlingen van elke deelnemende school kans om prijzen te winnen, een positieve stimulans! Ik ben heel benieuwd wat het gaat opleveren.”

Met de resultaten van het vorige onderzoek hebben de wegbeheerders diverse infrastructurele knelpunten aangepakt. Op sommige punten (waar bijvoorbeeld alleen sprake was van subjectieve onveiligheid) is een gedragsgerichte actie uitgevoerd.

OP DE VERKEERSVEILIGHEIDSAGENDA

JUNI 2 JUNI: Gecombineerde bijeenkomst Expertgroepen e.a. netwerken ROV-ZH
JULI 7 JULI: Bijeenkomst Expertgroep SCHOOL op SEEF verkeersleerkrachten
SEPTEMBER 7 SEPTEMBER: Vergadering Labelcommissie SCHOOL op SEEF
15 SEPTEMBER: Start Campagne “Aandacht op de Weg”
OKTOBER 15 OKTOBER: Start Campagne Fietsverlichting
NOVEMBER 30 NOVEMBER: Vergadering Labelcommissie SCHOOL op SEEF

ACTUELE AGENDA

COLOFON

ROV Magazine is een product van het ROV-ZH, Regionaal Ondersteuningsbureau Verkeersveiligheid Zuid-Holland

Redactie

Ada Aalbrecht

Eindredactie

ROV-ZH

Redactieadres

ROV Magazine
t.a.v. Ada Aalbrecht
ROV-ZH, Postbus 90602,
2509 LP Den Haag
tel. 070-441 62 36
ac.aalbrecht@pzh.nl

Website

www.rovzh.nl

Vormgeving

Tappan Communicatie, Den Haag

Nieuwsbrief

Aanmelden voor de nieuwsbrief

Social Media