Op naar 100% SCHOOL op SEEF

Is uw gemeente er klaar voor?


Alle kinderen veilig en zo zelfstandig mogelijk mobiel

Dit is sinds 2006 het motto van de partners in het programma SCHOOL op SEEF. Sindsdien is er in Zuid-Holland een structuur gegroeid waarbinnen vele tienduizenden leerlingen van in totaal honderden scholen gedurende hun volledige schoolloopbaan de “SCHOOL op SEEF” verkeerslessen hebben genoten. Dat wil zeggen: van groep 1 tot en met groep 8 professionele, praktische en omgevingsgerichte verkeerseducatie, met minstens drie praktijklessen per leerjaar. “Genoten”, want die lessen zijn leerzaam en ook nog eens leuk!
Daarnaast is er rond deze scholen aandacht voor de schoolomgeving, en wordt er gecommuniceerd met de ouders over verkeersveiligheid.

Het belang van fietsen en van oefenen voor kinderen:

Fietsen is goed voor de gezondheid van kinderen, en ze worden er ook nog eens gelukkiger èn slimmer van. Dit liet wetenschapsjournalist Mark Mieras overtuigend zien tijdens het congres “Alle kinderen kunnen fietsen” dat op 8 februari bij de ANWB plaatsvond. Het stimuleren van (veilig) fietsen helpt bijvoorbeeld mee aan het voorkomen en bestrijden van overgewicht, maar stimuleert ook de creativiteit. En dit is nog maar een greep uit de lijst van positieve effecten die fietsen heeft op de ontwikkeling en het welbevinden van kinderen. Eén belangrijke noemen we er nog: het opdoen van fietservaring is cruciaal voor kinderen om daadwerkelijk vaardig te worden: je leert verkeersveilig gedrag niet uit een boekje, “vlieguren” zijn onontbeerlijk.  Dit oefenen is voor veilig lopen door het verkeer natuurlijk net zo belangrijk: weten wat veilige plekken zijn, weten hoe je veilig oversteekt in verschillende situaties: ook dat maak je je alleen echt eigen door het vaak genoeg te doen, samen met oudere kinderen of volwassenen die het je leren. Het belang van frequent oefenen wordt door de huidige wetenschappelijke kennis gestaafd, zo blijkt ook uit het rapport “Maak van de nul een punt in Zuid-Holland”, dat SWOV-directeur Peter van der Knaap daags voor het congres overhandigde aan de bestuurlijke verkeersveiligheidsambassadeurs in Zuid-Holland.

Van visie naar integrale aanpak: een unieke rol voor de gemeente

In Zuid-Holland willen we geen vermijdbare ongevallen meer in het verkeer. Het Regionaal Ondersteuningsbureau Verkeersveiligheid Zuid-Holland (ROV-ZH), de Metropoolregio Rotterdam Den Haag, de provincie Zuid-Holland, de regionale samenwerkingsverbanden voor verkeersveiligheid en een groeiend aantal partners maken een punt van nul verkeersslachtoffers. Vooral voor kinderen is het van belang dat zij zich stap voor stap kunnen ontwikkelen tot vaardige en verantwoordelijke verkeersdeelnemers. Jong geleerd is oud gedaan. Dit vraagt natuurlijk om een aantal voorwaarden: een veilige schoolomgeving, veilige routes, een veilige fiets èn … oefenen-oefenen-oefenen.

Uiteraard is dit niet uitsluitend een zaak voor de gemeente. Ook ouders hebben als opvoeder een belangrijke rol, en natuurlijk de scholen, voor de formele educatie. Tot slot is de politie onmisbaar om handhavend op te treden waar dat nodig is.  Zodat de norm duidelijk is en er zichtbaar wordt toegezien op naleving van deze norm.

Hoewel de gemeente niet alleen staat, heeft zij wel een unieke en cruciale rol. Om te beginnen als wegbeheerder: de gemeente staat aan de lat voor de veilige inrichting van de schoolomgeving en de routes. Een inrichting die uitnodigt om lopend of op de fiets naar school te komen. Daarnaast kan de gemeente -deels samen met buurgemeenten- het netwerk organiseren wat de broodnodige praktische verkeerseducatie op de scholen en de communicatie met ouders via de scholen faciliteert.

We prijzen ons gelukkig, dat op dit vlak in Zuid-Holland al jarenlang ervaring is opgedaan. De uitdagingen liggen de komende jaren in:

  • Het mobiliseren van de nog niet aangesloten scholen.
  • Het beheren van het netwerk met alle scholen, zodat ze allemaal betrokken blijven bij het onderwerp.
  • Het appèl op ouders om vaker lopend of fietsend naar school te komen
  • Het veilig inrichten van alle schoolomgevingen en schoolroutes, zodat verkeersveilig gedrag als het ware wordt uitgelokt.

Gaan we er in de komende collegeperiode in slagen, dat 100% van de basisscholen in Zuid-Holland een “SCHOOL op SEEF” worden?
Alle gereedschappen zijn beschikbaar, en de nieuwe college- en raadsleden hebben na 21 maart een belangrijke sleutel in handen!

Een eenvoudige checklist

Is uw gemeente (of uw programma) “SCHOOL op SEEF proof ”? Hier een eenvoudige checklist om dit te bekijken:

  • Zijn alle schoolroutes veilig voor voetgangers en fietsers?
  • Zijn alle schoolomgevingen veilig ingericht, en zijn ze uitnodigend om lopend of met de fiets naar school te komen?
  • Zijn er structureel middelen beschikbaar om de doorgaande praktische verkeerseducatie en oudercommunicatie via de scholen mogelijk te maken?
  • Is er een netwerk met de gemeente, contactpersonen van scholen, verkeersouders, wijkagenten en andere betrokkenen in de schoolomgeving waarin wordt samengewerkt aan het gezamenlijke doel?
  • Communiceert de gemeente regelmatig via de eigen (social) media over het onderwerp, bijvoorbeeld over deelname aan de campagne “De Scholen zijn weer Begonnen” en de SCHOOL op SEEF Schoolbrengdag?

Kortom:

  • Omarmt uw gemeente de ambitie: “100% SCHOOL op SEEF”?